Gedragsproblemen Onderwijs

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2010
Einddatum
1 april 2012
Thema's
Onderwijs

Aanleiding
Leerlingen met gedragsproblemen zorgen voor zeer complexe situaties, die een groot appèl doen op de flexibiliteit en het probleemoplossend vermogen van leerkrachten. Voor leerkrachten is het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen dan ook een belangrijk vraagstuk waarmee ze dagelijks in hun lespraktijk worden geconfronteerd. Leerkrachten geven aan behoefte te hebben aan een uniforme aanpak, aan samenwerking en afstemming met collega’s en de omgeving van de leerling, aan handvatten voor het direct handelen op het moment dat gedragsproblemen optreden, met name ook buiten de klassensituatie, en aan een aanpak die zoveel mogelijk gedragsproblemen helpt voorkomen. Bestaande methodieken kunnen hierin niet voorzien.

Doelstelling
Een regionale samenwerking van Christelijke Hogeschool Windesheim, Samenwerkingsverband De Brug en vier basisscholen beoogt: In de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 in een RAAK-project minimaal 25 leerkrachten van basisscholen in de IJssel-Vecht regio te ondersteunen bij het omgaan met gedragsproblemen van leerlingen in de dagelijkse praktijk door in een nieuw regionaal kennisnetwerk samen met hen onderzoek te verrichten naar nieuwe interventiestrategieën, aanpakken en concrete interventies gebaseerd en door deze in enkele pilots in de praktijk te beproeven.
De ontwikkeling wordt gebaseerd op het concept Positive Behavioral Interventions & Supports (PBIS) waarmee met name in de VS zeer goede resultaten worden behaald. Kenmerkend is dat PBIS een schoolbrede benadering is, waarbij op alle lagen van de organisatie wordt uitgegaan van een integrale positieve benadering in het omgaan met gedragsproblemen.

Beoogde resultaten
Er worden nieuwe materialen, methodieken en gedragsinterventies ontwikkeld en in vier pilots met teams van docenten en studenten, leerkrachten en andere betrokkenen (ouders, ketenpartners, de gemeenschap), op de scholen getest. Concrete resultaten zijn o.a. onderzoeksrapporten (effectmeting), formats, interventiestrategieën, een PBIS concept passend voor de Nederlandse situatie, handboeken voor leerkrachten e.a., publicaties, beschreven good practices, een website en database, voorlichtingsmateriaal en een convenant over voortzetting van de samenwerking.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Hanneke de Weerd
Contactpersoon

Sui Lin Goei
Programmaleider

Consortiumleden

  • Ds. J. van de Wendeschool
  • Samenwerkingsverband "De Brug"
  • SBO De Brug
  • Timotheusschool

Netwerk- en projectleden

  • Basisschool De Mare Almelo
  • SBO de Rank