Het kind en de grote verhalen

Status
Beëindigd
Startdatum
15 september 2009
Einddatum
15 september 2011
Thema's
Onderwijs

Aanleiding
In dit project wordt gezocht naar een eigentijdse invulling van de levensbeschouwelijke vorming in het basisonderwijs. Die invulling bestaat er op dit moment niet. Levensbeschouwelijke vorming komt in heel veel verschillende vormen voor, maar er ontbreekt in bijna alle vormen een doordachte opzet en een doelgerichte didactiek. En dat terwijl de leerkrachten van zowel openbaar als christelijk onderwijs graag werk zouden maken van dit onderdeel van hun opdracht.
Deze wens van de leerkrachten basisonderwijs past bij een ontwikkeling die onze samenleving heeft doorgemaakt de afgelopen decennia. De aandacht voor geloof en levensbeschouwing neemt toe en daarmee groeit de groep ouders die vinden dat hun kinderen hierin gevormd moeten worden. De multiculturele samenleving maakt het bovendien noodzakelijk dat alle kinderen leren om respectvol om te gaan met diverse levensbeschouwingen en geloven. Niet voor niets is pluraliteit van samenleven een onderdeel van het aandachtsgebied Burgerschap, dat voor alle basisscholen verplicht is.

Doelstelling
Samen met vier groepen basisscholen in Zeeland, zowel openbaar als christelijk, heeft de Pabo van Hogeschool Zeeland samen met het lectoraat Veiligheid dit project opgezet. Inhoudelijk worden zij ondersteund door twee lectoraten die specifieke kennis hebben van levensbeschouwelijke vorming in deze tijd: het Lectoraat theologie van Christelijke Hogeschool Windesheim en het Lectoraat Dynamische identiteitsontwikkeling van de Marnix Academie Utrecht.
Dit consortium wordt versterkt door samenwerking met uitgeverij Kwintessens, de belangrijkste uitgever van levensbeschouwelijk lesmateriaal in Nederland.
Vanuit dit samenwerkingsverband wordt onderzoek opgezet naar adequate vormen van onderwijs in levensbeschouwing. In dit onderzoek participeren zowel leerkrachten van de deelnemende basisscholen als docenten en studenten van Hogeschool Zeeland. De volgende stappen worden in dit onderzoek gezet:

Beoogde resultaten
Door een combinatie van literatuurstudie en expertmeetings wordt gezocht naar wat haalbaar is in levensbeschouwelijke vorming. Vervolgens wordt er gekeken wat er aan praktijken bestaat, zowel inzoomend op de ontwikkeling van kinderen als naar de activiteiten van leerkrachten. Er wordt gekeken naar expliciet levensbeschouwelijke lessen, maar ook naar momenten van levensbeschouwelijke vorming door de lesdag heen. Vanuit deze deelonderzoeken worden nieuwe vormen van onderwijs ontworpen. Deze nieuwe vormen worden in de praktijk getoetst op bruikbaarheid en haalbaarheid.

Het project moet na twee jaar elementen van levensbeschouwelijke vorming opleveren. De opbrengst van het project zal gebruikt worden in de aanpassing en de nieuwe ontwikkeling van onderwijsmateriaal. Ook zal de ontwikkelde visie een plaats krijgen in het curriculum van de Pabo. Door de directe betrokkenheid van zoveel leerkrachten basisonderwijs zal het project op een groot aantal scholen doorwerking krijgen. Niet alleen het basisonderwijs zal hierdoor bereikt worden, ook het voortgezet onderwijs zal er bij betrokken worden.

Contactinformatie

HZ University of Applied Sciences

Leendert-Jan Parlevliet
Programmaleider

Consortiumleden

  • Alpha Scholengroep
  • Archipel Scholen
  • Hogeschool Windesheim
  • Marnix Academie
  • Perspectief / CBS De Wissel
  • Vereniging Christelijk Onderwijs (VCO) Middelburg

Netwerk- en projectleden

  • Kwintessens NZV Uitgevers