Ik ga toch weer naar school

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2013
Einddatum
31 december 2015
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Ik ga toch weer naar school
Kwaliteitsverbetering en onderzoek in het voortgezet speciaal onderwijs

Aanleiding
Juist jongeren in de residentiële jeugdzorg hebben onderwijs nodig om weer perspectief te krijgen op een plek in de samenleving. Onderwijs is van groot belang om terugval en recidive te voorkomen. Docenten weten echter door de problemen die de kinderen met zich meebrengen vaak niet hoe ze deze leerlingen moeten motiveren. Bovendien sluit de structuur van het onderwijs niet goed aan bij de doelgroep. Zo ontbreken stagemogelijkheden en zijn er ‘lastige’ verplichte vakken zoals Engels en Wiskunde. Docenten vragen daarom dringend om concrete handvatten, waarmee ze jongeren voor onderwijs kunnen motiveren. Een positief leerklimaat is daarvoor essentieel, maar er is geen duidelijk beeld voorhanden wat een goed leerklimaat is. Daarnaast bestaan er geen goede meetinstrumenten om de kwaliteit van dit leerklimaat te meten. Dit project beoogt deze vertaling te maken.

Doelstelling
De centrale vraag in dit RAAK-project luidt dan ook: Op welke wijze kunnen docenten in het voortgezet speciaal onderwijs bijdragen aan een positief leerklimaat in de klas?
De ambitie is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio, met name waar het gaat om de meest moeilijke doelgroep: jongeren met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problematiek. Dit project wil het voortgezet speciaal onderwijs een steun in de rug geven met systematisch evidence based onderzoek naar het leerklimaat in samenhang met het leefklimaat. Vervolgens wordt met ervaringsdeskundigen een methodiek tot stand gebracht met een geïntegreerd sociaal-emotioneel volgsysteem dat resulteert in een beter leerklimaat en een betere samenwerking tussen school en de leefgroep.

Beoogde resultaten
Het project resulteert in concrete handvatten, een evidence based methodiek en een training voor de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en de jongeren, die nadrukkelijk in dit project en de training betrokken worden.
De uitkomsten van het onderzoek worden ook gebruikt voor het opleiden studenten Social Work, Pedagogiek, Pabo-, master Special Educational Needs, master Jeugdzorg en master Forensische Orthopedagogiek. De opgedane kennis is niet alleen van belang voor leerkrachten in het (voortgezet) speciaal onderwijs, maar ook voor het professioneel handelen bij de aanzienlijke groep leerlingen met minder zware problematiek in het reguliere basisonderwijs. Met dit project wordt tevens beoogd een blijvende samenwerking op te zetten tussen werkveld en hoger onderwijs.

Contactinformatie

Hogeschool Leiden

Lisette van de Weijer
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Hogeschool Windesheim
  • LSG-Rentray Eefde
  • Stedenschool
  • Stichting Horizon Jeugdzorg & Speciaal Onderwijs
  • Stichting Speciaal Onderwijs De Bolster