Methodisch werken bij dementie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2012
Einddatum
1 november 2014
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Methodisch werken bij dementie
Onderzoek naar de versterking van het methodisch werken van case managers dementie
2012-14-42P
Aanleiding
Veel van de ruim 235.000 mensen met dementie in Nederland wonen zelfstandig. Dagelijkse zorg wordt geboden door een zorgnetwerk, bestaande uit naasten (familie, buren, vrienden). Veel van deze netwerken krijgen na enige tijd begeleiding, van vrijwilligers of professionals. De professionele voorzieningen vormen samen de keten dementiezorg. De case manager dementie is dan de spil in de professionele zorg, als aanspreekpunt, coördinator en begeleider van het netwerk. Effectieve begeleiding door de case manager is van belang voor de kwaliteit van leven van de persoon met dementie én van zijn netwerk.
Case managers zij goed in het onderhouden van een goede relatie met mantelzorgers, maar een op eigenregie gerichte methodische begeleiding van het informele zorgnetwerk ontbreekt. Case managers hebben aangegeven het lastig te vinden om een sterke positie in te nemen in de keten dementiezorg. Ook weten ze vaak niet welke methodieken zij kunnen inzetten.
Doelstelling
De hoofdvraag is met welke methodieken case managers dementie hun professioneel functioneren binnen de informele zorgnetwerken en de keten dementiezorg kunnen versterken. Ter beantwoording van deze vraag wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden.
Onderzocht wordt welke methodieken beschikbaar zijn, en welke ontwikkeling deze nog dienen te ondergaan. Vervolgens wordt gewerkt aan ontwikkelplannen. Tijdens het project wordt, in nauwe samenwerking tussen professionals en onderzoekers, praktijkgericht onderzoek verricht naar het methodisch werken van case managers dementie. Tegelijk is de ambitie om met minimaal 50 case managers, de informele zorgnetwerken en ketens dementiezorg waarbinnen zij werken, nieuwe kennis op te doen, methodieken te ontwikkelen en te implementeren in hun dagelijks werk.
Beoogde resultaten
Het project moet case managers in staat stellen om hun methodisch werken te versterken. Ook moeten evidence based methodieken worden ontwikkeld die daaraan bijdragen.

Daarmee draagt het project bij aan de versterking van de professionele positie van case managers dementie in de keten en binnen de informele zorg. De eigen regie binnen het zorgnetwerk wordt versterkt, waardoor de zorg verbetert, en een eventuele verpleeghuisopname kan worden uitgesteld. Het project draagt daarmee bij aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere naasten.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Jan Jukema
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Carintreggeland
  • HAN
  • Hogeschool Rotterdam
  • Projectgroep dementie ZOWEL NN
  • Stichting Vilans
  • Ven Vn Netwerk casemanagers dementie