De kracht van JPP

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 september 2010
Thema's
Jeugdzorg

Aanleiding
Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat het aantal verdachten in de politieregio Brabant Zuidoost in verhouding sterker stijgt dan het aantal inwoners binnen de regio. Er is dus sprake van een relatieve toename van criminaliteit onder jeugdigen en jongeren. In het Jeugd Preventie Programma (JPP) Brabant Zuidoost - de initiatiefnemer voor dit project - werken jeugdpreventiewerkers (JPP’ers) nauw samen met de politie. De JPP’ers zijn gestationeerd op het politiebureau en voeren van daaruit hun werkzaamheden uit. De politie is de vindplaats voor de (vroeg)signalering van probleemgedrag van jongeren. Vroegsignalering betekent niet dat daarmee de problematiek ook van lichte aard is. Vaak is er sprake van ernstige problematiek op meerdere leefgebieden. Op basis van de vroegsignalering voeren de JPP’ers zo’n 600 begeleidingstrajecten per jaar uit en ze spelen daarmee een cruciale rol in het voorkomen dat probleemgedrag van jongeren resulteert in criminaliteit. In de overdracht tussen politie en JPP’er wordt beoordeeld of een signalering een zaak is voor het JPP. Indien dit het geval is begeleidt de JPP’er via een kortdurend intensief hulpaanbod van drie maanden de jongere i.c. ‘het gezin’ (de opvoeders) op weg naar zelfredzaamheid. Kortom jongere en ‘het gezin’ worden weer regisseur van hun eigen bestaan. Het lukt de JPP’er doorgaans erg goed om door grote vasthoudendheid binnen te komen en binnen te blijven bij die gezinnen, die de reguliere hulpverlening niet weet te bereiken. Wat nu precies maakt dat het de JPP’ers wel lukt om binnen te komen en het contact met de jongere en zijn opvoeders vast te houden, is onvoldoende geëxpliciteerd.

Dit maakt het voor de JPP’er vaak lastig de eigen methode, de eigen aanpak te legitimeren en ervoor te staan, met name tegenover derden. Gevolg hiervan is onder andere dat na afloop van het JPP-traject, doorverwijzing naar de reguliere hulpverlening minder adequaat verloopt dan voor de klant gewenst is. Daarnaast blijkt in de prakrijk dat er meer tijd nodig is en andere interventies gevraagd worden, dan wat de huidige methodische kaders bieden en de kwaliteitseisen vragen.Vandaar dat de JPP’ers de sterke wens hebben de minder zichtbare, maar hoogst effectieve indicatoren van hun methode te expliciteren, collegiaal te delen met elkaar en met derden, deze methodisch vast te leggen en op te nemen in de kwaliteitsmeting en om deze indicatoren te vertalen in een programma van deskundigheidsbevordering, om zodoende hun professionaliteit verder te verhogen.

Doelstelling
Dit project beoogt primair de beroepspraktijk van hulpverleners van de Jeugd Preventie Programma‘s te versterken en te ontwikkelen. Het programma wil realiseren door het zichtbaar maken en methodisch vastleggen van de werkzame indicatoren van methode, training en kwaliteitsmeting. Enkele concrete cases uit de praktijk van de JPP’ers zullen als vertrekpunt genomen worden voor een diepgaande analyse van de werkzame factoren in het professionele handelen van de JPP’ers met name op het gebied van het binnenkomen, contact leggen en contact houden. Met het oog daarop wordt een methodiek ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen professionals van drie jeugdhulpverleningsinstellingen (waaronder dus het genoemde JPP) en Fontys Hogeschool Sociale Studies Eindhoven. Fontys Hogeschool Sociale Studies is gevraagd haar unieke expertise met name op het gebied van de presentiebenadering, diversiteit, empowerment en cliëntparticipatie in te brengen. De kenniscirculatie tussen de praktijk (JPP’ers, politie), het lectoraat en de onderwijspraktijk staan centraal, in alle fasen van het project.

Resultaten
Belangrijke nevenresultaten en subdoelen zijn:
- De doorverwijzing naar en de nazorg door derden stevig gelegitimeerd organiseren en realiseren.
- De cliëntparticipatie binnen het JPP verhogen en versterken. Cliënten van het JPP zullen bevraagd worden op de succesfactoren van de aanpak van de JPP’ers en teven zal bezien worden hoe hun ervaringsdeskundigheid verder ingezet kan worden bij de methodiekontwikkeling van het JPP.