De pedagogische professional voor het voetlicht.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 juni 2012
Einddatum
31 december 2016
Thema's
Gezondheid en Zorg, Gedrag en Maatschappij

De pedagogische professional voor het voetlicht

Opbrengstgericht werken aan duurzame ontwikkeling van kinderen

PRO-3-35

Aanleiding

Door de recente beleidsontwikkelingen rond passend primair onderwijs hebben basisscholen te maken met een groeiende diversiteit in de behoeftes van leerlingen. Voor leerkrachten betekent dit zoeken naar een goed evenwicht tussen ‘zorg’ en ‘leren’. Veel professionals zijn bang dat de bredere ontwikkeling van leerlingen in het gedrang komt als scholen zich primair richten op taal- en rekenprestaties. Tegelijkertijd willen ze kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes niet teveel ‘pamperen’, omdat dit de leeropbrengsten van deze kinderen kan verminderen.

Dit project draagt bij aan kennis over professioneel handelen in het basisonderwijs. Pedagogische sensitiviteit, resulterend in het adequaat omgaan met lastige vragen en dilemma’s, vormt hierbij een belangrijk onderwerp.


Doelstelling

Doel van het project is de kwaliteit van het pedagogisch handelen van onderwijs(zorg)-professionals te verhogen, zodat dit ten goede komt aan de duurzame ontwikkeling van kinderen. Met duurzame ontwikkeling wordt hier een combinatie bedoeld van leeropbrengsten, burgerschapsontwikkeling en persoonsvorming van kinderen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door ‘communities of practice’ (COP’s) bestaand uit professionals, hbo- en universitaire docent-onderzoekers, ouders, leerlingen en schoolleiders. Met verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methoden onderzoeken zij:
1. (bestaande) methoden en instrumenten voor de ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit;
2. de relatie tussen pedagogische sensitiviteit van leerkrachten en zorgprofessionals enerzijds en de duurzame ontwikkeling van kinderen anderzijds;
3. de leerprocessen die plaatsvinden in de COP’s en in de schoolomgeving. Welke rol speelt het doen van onderzoek en de kritische dialoog daarbij?


Beoogde resultaten

Het samenbrengen van de inzichten uit de drie onderzoekthema’s zal een bijdrage leveren aan de practice-based evidence over pedagogisch handelen. Tevens ontwikkelt de projectgroep concrete producten voor de beroepspraktijk, zoals gereedschappen, handleidingen, cursussen en workshops over de versterking van pedagogische sensitiviteit, de duurzame ontwikkeling van kinderen en het stimuleren van leerprocessen in scholen en instellingen.

De verkregen kennis wordt verspreid via een website en een digitale nieuwsbrief, via verschillende conferenties en door publicaties in wetenschappelijke en vaktijdschriften. Ook zijn er internationale samenwerkingsverbanden met scholen en hogescholen in Denemarken, België en Noorwegen en zullen de docent-onderzoekers presentaties geven op (internationale) congressen.

Contactinformatie

Fontys Hogeschool Zwolle

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • Fontys Fydes