Electric Power Train

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2011
Einddatum
30 april 2015
Thema's
Duurzaamheid en Energie, Logistiek en Transport

Aanleiding
Ongeveer 60 procent van de totale productie van ruwe olie gebruiken we voor transportdoeleinden. Door bevolkingsgroei en sterke economische ontwikkeling neemt het energieverbruik voor transport de komende decennia alleen maar toe, terwijl de voorraad fossiele brandstoffen afneemt. Gevolg: de belangstelling voor elektrisch aangedreven voertuigen, met elektriciteit uit batterij of brandstofcel groeit snel. Toepassing van deze technieken leidt tot uitdagingen en kansen voor het ontwerp, de besturing en het testen van compleet nieuwe geëlektrificeerde aandrijvingen. En dus tot kansen en uitdagingen voor de hbo-ingenieur die in de nabije toekomst aan de slag gaat met deze werkzaamheden. Ook Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zien kansen in het ontwikkelen van disciplineoverstijgende ontwerptools. Tools waarover grote bedrijven vaak wel beschikken, maar die niet beschikbaar zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Medewerkers missen vaak kennis over de mogelijkheden. Kennis die cruciaal is voor het innoverend vermogen van het mkb. Om deze reden willen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een bijdrage leveren aan het breed opleiden van technici: autotechnici moeten zich verdiepen in vermogenselektronica en specialisten in elektrische netwerken moeten de energiehuishouding in voertuigen begrijpen.

Doelstelling
Dit onderzoeksprogramma wil het tekort aan kennis binnen het domein van geëlektrificeerde aandrijvingen aanvullen met toepassingsgericht onderzoek. Met de opgedane kennis kan het mkb sneller en beter elektrische, hybride en brandstofcel-voertuigen (EHBV’s) ontwikkelen. Dit versterkt de sector maar dient ook een groot maatschappelijk belang: het terugdringen van de CO2-uitstoot. De generieke onderzoeksvraag die voortkomt uit het beroepenveld en het kennisdomein luidt daarom: Hoe kunnen componenten en deelsystemen van EHBV’s worden beschreven en gemodelleerd,zodat het ontwerp-, realisatie-, test- en productieproces (hard- en software) van het EHBV en tevens de ontwikkeling van de besturing/regeling voor deze voertuigen kunnen worden versneld en verbeterd?

Beoogde resultaten
Dit onderzoek levert actuele kennis en vaardigheden op het gebied van moderne aandrijftechnieken op. Er komt een proefschrift over energiemanagement van brandstofcelhybride aandrijvingen uit voort en de daarbij horende (wetenschappelijke) publicaties en congresbijdragen.
De meest concrete resultaten zijn de modellen voor het bedrijfsleven. Die modellen geven een functionele beschrijving van de diverse deelsystemen en componenten van EHBV’s. Het bedrijfsleven kan deze modellen inzetten in het productontwikkelingsproces. Daarnaast wordt er een testvoertuig ontwikkeld waarmee diverse (deel)systemen en componenten getest kunnen worden en modellen gevalideerd. Uiteindelijk wordt dit voertuig ingezet om het bedrijfsleven te ondersteunen bij zijn productontwikkeling. Op langere termijn kunnen ondernemingen in het mkb snel, goedkoop, kwalitatief en betrouwbaar producten ontwikkelen. Bovendien leidt het Electric Power Train-programma tot ingenieurs (bachelor en master) die state-of-the-art ontwerptechnieken beheersen.

Netwerk- en projectleden

  • DTI Automotive Mechatronics BV