Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Geloven in Hulpverlening (Identiteit in de Zorg / Zorg met Pit)

Thema's:
Gezondheid en Zorg, Gedrag en Maatschappij
Doorlooptijd:
van 1 september 2007 tot 1 september 2009
Een deel van de mensen met een psychosociale en psychiatrische achtergrond heeft behoefte aan aandacht voor de spirituele aspecten van hun problematiek. Om hieraan tegemoet te komen en de klantgerichtheid te verbeteren hebben hulpverleners meer specifieke kennis nodig over dit onderwerp. Hulpverleners vinden het soms lastig om de grens te bepalen tussen psychiatrische hulpverlening en pastorale zorg of om met hun cliënten te spreken over ‘zonde’ en ‘vergeving’. Dit zijn nog maar twee van de terugkerende vraagstukken over het geloof waarmee de hulpverleners van Eleos (een organisatie voor gereformeerde gezondheidszorg) en de maatschappelijk werkers van Hds (een christelijke organisatie voor zorg en welzijn) dagelijks te maken hebben. Hoewel het merendeel van hun cliënten dezelfde levensbeschouwelijke achtergrond deelt, ervaren zij een drempel om spiritualiteit een plek geven in de hulpverlening. Eleos en Hds gaan daarom samen met de Christelijke Hogeschool Ede en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle op zoek naar middelen voor hulpverleners en maatschappelijk werkers om het thema bespreekbaar te maken. De twee hogescholen zijn vanuit hun identiteit expert op het gebied van inpassen van identiteit in de ontwikkeling naar professionaliteit.
Dit consortium start met het programma ‘identiteit in zorg en dienstverlening’ waarin beide hogescholen als onderdeel van het deelproject ‘Zorg met Pit’ een onderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet leiden tot aanbevelingen voor de verbetering van de professionele praktijk binnen Eleos en Hds. De hogescholen gebruiken de onderzoeksuitkomsten onder andere voor hun eigen onderwijsmateriaal. Met publicaties, symposia en studiedagen willen de consortiumleden verworven kennis delen met vakgenoten die tegen dezelfde problematiek aanlopen. De resultaten van het onderzoek bevatten in elk geval een inventarisatie van ‘spanningsvelden’ en best practices. Deze komen aan bod in een congres met het onderwerp ‘geloven in hulpverlening’ dat in het najaar van 2009 gehouden wordt. De onderzoeksresultaten worden meegenomen in het cursusaanbod voor aanbieders van pastorale hulp, zodat zij zich nog beter kunnen voorbereiden op de beroepspraktijk. Het innovatieproject ‘Geloven in Hulpverlening’ moet uitmonden in een intensievere samenwerking tussen HdS, Eleos en de twee deelnemende hogescholen. De partijen maken onder andere afspraken over de uitwisseling van personeel en stages van studenten.

Netwerk- en projectleden