Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Heat Innovation

Thema's:
Landbouw, Natuur en Milieu, Maakindustrie
Doorlooptijd:
van 1 september 2011 tot 1 september 2014
Aanleiding
Stijgende energieprijzen en toenemende aandacht voor duurzame energie nopen energie-intensieve sectoren op zoek te gaan naar alternatieve, duurzame energiebronnen. Agrarische bedrijven en bedrijven uit de maakindustrie hebben daarom de handen ineen geslagen en het lectoraat Duurzame Energie en Groene Grondstoffen van de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten (CAH) gevraagd hierbij te helpen. Deze groep bedrijven willen samenwerken in zogenaamde agro-energieclusters om elkaars energie- en reststromen te benutten.

Doelstelling
Dit project voorziet in de oprichting van efficiënte agro-energieclusters rond de opvang en hergebruik van (rest)warmte(producten) en de zo optimaal mogelijke benutting daarvan. Het gaat hier om restwarmte die tijdens het proces van het ene mkb-bedrijf vrijkomt en (her)gebruikt kan worden bij het andere mkb-bedrijf.

Binnen het project wordt een warmteopslagsysteem ontwikkeld en getest, gebaseerd op zouthydraten. Dit systeem is efficiënt, mobiel en maakt langdurige opslag zonder warmteverlies mogelijk.

Beoogde resultaten
Resultaat van dit project is een ontwikkeld en beproefd systeem voor warmteopslag op basis van zouthydraten, ten behoeve van benutting van restwarmte. Daartoe zijn de benodigde partijen in de kennisketen bij elkaar gebracht: warmteaanbieders, warmtevragers, maakindustrie, kennisdragers en brancheorganisaties.

Deze samenwerking garandeert een verdere kennisverspreiding en acceleratie van de implementatie van het ontwikkelde systeem tot een verkoopbaar en marktrijp product.
Bovendien vindt er een opbouw van kennis en van een kenniskring plaats die verdere samenwerking waarborgt en de onderzoeksfunctie van de CAH inhoud geeft.
Dit alles kan uiteindelijk leiden tot een besparing van > 40 PJ in Nederland.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden