Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Implementatie van Antimicrobiële Coatings in de Gezondheidszorg. Naar betere hygiëne en minder infecties door coatings

Thema's:
Gezondheid en Zorg
Doorlooptijd:
van 1 maart 2016 tot 30 november 2018
Implementatie van Antimicrobiële Coatings in de Gezondheidszorg. Naar betere hygiëne en minder infecties door coatings

Aanleiding
Ondanks alle preventieve maatregelen in zorgomgevingen lopen naar schatting jaarlijks ruim 100.000 mensen in Nederland een ziekenhuisinfectie op. Infectie is eenvoudig te voorkomen door de omgeving van patiënten te behandelen met antimicrobiële coatings (AMC’s) die de aangroei van bacteriën terugdringen en daarmee mogelijk het aantal ziekenhuisinfecties reduceren. Het gebrek aan kennis over deze innovaties en het ontbreken van praktijkbewijs zorgt ervoor dat deze AMC’s nog weinig worden toegepast in zorgomgevingen.

Doelstelling
De centrale onderzoeksvragen in dit RAAK-onderzoek luiden: Hoe kunnen antimicrobiële coatings worden toegepast in de gezondheidszorg en hier een meerwaarde betekenen voor infectiepreventie in de omgeving van de patiënt? Wat betekent dit voor hbo-professionals betrokken bij infectiepreventie?

In het onderzoek wordt de bestaande kennis over AMC’s gebruikt en vertaald naar specifieke situaties in de gezondheidszorg. Er wordt onderzocht hoe AMC’s geïntroduceerd kunnen worden in de omgeving van patiënten, rekening houdend met wet- en regelgeving. Via pilotexperimenten wordt de effectiviteit en werking van AMC’s in patiëntenkamers onderzocht, samen met professionals uit het werkveld.

Beoogde resultaten
Het project levert de volgende resultaten op:
• guidelines voor ziekenhuizen bij overweging tot introductie van AMC’s ter ondersteuning van de infectiepreventie;
• beschrijving van best practices voor de implementatie van AMC’s in ziekenhuiskamers;
• aangepaste werkwijzen van infectiepreventie voor professionals in de gezondheidszorg rekening houdend met AMC-innovaties;
• aangepaste werkwijze voor reiniging van gecoate oppervlakken en locaties, en inbedding in het kwaliteitscontrolesysteem.

De uitkomsten van het project worden vertaald naar het onderwijs om een duurzame doorwerking ervan te borgen. Onderzoeksprojecten zullen geïmplementeerd worden in het tweede jaar van de brede bachelor Applied Science van Zuyd.

Verder zullen de projectdeelnemers de resultaten verspreiden via publicaties in vakliteratuur en zoeken ze aansluiting bij (regionale en (inter)nationale) symposia en bijeenkomsten binnen/buiten het netwerk om de resultaten aan een breed publiek te presenteren.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • Eco-X
  • Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT)
  • Fontys Hogescholen
  • HagaAmbassade
  • Produsafe