Integraal Jeugdbeleid - Ver zien en breed kijken

Status
Beëindigd
Startdatum
1 augustus 2006
Einddatum
1 april 2008
Thema's
Jeugdzorg

Aanleiding van de aanvraag is gelegen in de huidige problemen binnen het integraal jeugdbeleid. Vanuit verschillende kanten, ouders, organisaties en overheden, wordt de noodzaak aangegeven om bruggen te slaan tussen de verschillende leefwerelden van het kind (onderwijs, thuis en vrije tijd) en de schotten neer te halen tussen organisaties. Organisaties moeten samen werken aan een aanbod dat een antwoord is op de vraag en behoeften van ouders en kinderen. In Groningen is reeds veel ervaring opgedaan met integrale infrastructuur voor jeugdbeleid door de ontwikkeling van Vensterscholen. Bij deze ervaringen wordt in dit programma nauw aangesloten. Het algemene doel is een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en innovatie van het kennisdomein integraal jeugdbeleid door kenniscirculatie, kennisverdieping en kennisordening.
Op een aantal punten kunnen er verbeteringen aangebracht worden:
Geïdentificeerde thema’s daarbij zijn:
1. Welke organisatieprincipes ondersteunen de integrale aanpak van Vensterscholen en Ouder Kind Centra?
2. Wat betekent de integrale aanpak en multifunctionele samenwerking voor de functie, competenties en opleiding van professionals van diverse organisaties (scholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk)?
3. Hoe kan een hoge kwaliteit van de uitvoeringspraktijk van Vensterscholen en Ouder Kind Centra bereikt worden?

Het Innovatieprogramma wordt opgebouwd uit een netwerk van organisaties op het terrein van opvang, welzijn, onderwijs, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg. Er wordt met diverse landelijke en internationale kennisinstituten samengewerkt.
In het innovatieprogramma worden drie Communities of Practice ingericht met de volgende thema’s:
1. Organisatieprincipes voor een integrale aanpak binnen Vensterscholen en Ouder Kind Centra;
2. De professionals binnen Vensterscholen en Ouder Kind Centra;
3. De kwaliteit van de uitvoeringspraktijk van Vensterscholen en Ouder Kind Centra.

De projecten op de leeragenda van de Communities of Practice zijn gevarieerd zoals:
• het ontwikkelen van nieuwe aanpakken, methodieken, protocollen;
• het experimenteren met innoverende aanpakken;
• het (laten) doen van onderzoek (evidence based practice),
• het organiseren van expert meetings, critical friends, collegiale visitaties;
• het (laten) beschrijven van best practices;
• het ontwikkelen en uitvoeren van pilots.
• het ontwikkelen van competentieprofielen
• het opstellen van nieuwe functieomschrijvingen;
• nieuwe opleidingsmodules ontwikkelen ten behoeve van de multifunctionele en interdisciplinaire uitvoeringspraktijk;
• het uittesten en experimenteren met nieuwe functies;
• het uittesten van nieuwe opleidingsmodules;
• het doen van onderzoek naar en het beschrijven van best practices en evidence based practice ten aanzien van ontwikkelingsstimulering & opvoedingsondersteuning, doorgaande leer- en ontwikkelings- en opvoedingslijnen;
• het ontwikkelen van een curriculum brede school/vensterschool.

In het programma wordt de leeragenda vertaald in concrete resultaten.
De resultaten van de Communities zullen worden geïntroduceerd bij de organisaties op het terrein van integraal jeugdbeleid en overheden, alsmede bij de brancheorganisaties.
De uitkomsten zullen door middel van het beschrijvingen, opleidingsmodules, best practices, evidence based practice, artikelen en bijeenkomsten landelijk en internationaal bekend worden gemaakt.
De ontwikkelde scholingsmodules zullen aangeboden worden als nascholingsmodule en worden opgenomen in het curriculum van betreffende opleidingen.