Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Interactie met kinderen met autisme spectrum stoornis in de klas; Innovatieve handvatten voor leerkrachten in het basisonderwijs

Thema's:
Onderwijs
Doorlooptijd:
van 1 maart 2016 tot 30 april 2018
Creëer een positieve talentspiraal
Innovatieve handvatten voor het werken met kinderen met autismespectrumstoornis in de klas

Aanleiding
Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 zijn leerkrachten in het regulier onderwijs zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen. Daardoor worden leerkrachten in het speciaal (basis)onderwijs geconfronteerd met zwaardere problematiek. Leerkrachten van basisscholen ervaren handelingsverlegenheid bij het lesgeven aan leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS). Dit is een urgent probleem.
De vraag die leerkrachten stellen is: Hoe zorg ik ervoor dat kinderen met ASS zelfstandig werken in de klas, zodat zij het optimale halen uit zichzelf en mee kunnen komen met de rest van de klas?

Doelstelling
Om de vraag van de leerkrachten te beantwoorden werken de onderzoekers van dit RAAK-project de TalentenKracht-werkwijze uit. Hiermee leert de leerkracht de verborgen talenten boven te halen bij de leerling met ASS en tegelijkertijd het talent bij zichzelf om de leerling met ASS adequaat te kunnen coachen. Hierdoor ontstaat een positieve talentspiraal.
De onderzoekers inventariseren eerst de positieve en verbeterpunten van de leerkrachten. Naar aanleiding daarvan ontwikkelen ze good-practicevoorbeelden voor het werken met kinderen met ASS met behulp van een model netwerkleren. Tot slot maken ze de opgedane kennis bruikbaar door een pakket van kennisproducten te ontwikkelen.

Beoogde resultaten
De concrete resultaten van dit project zijn:
• een methodiek werken met ASS-kinderen, met good-practicevideovoorbeelden;
• een beschrijving van een model voor netwerkleren.

Voor de pabo-opleiding levert het project een module ‘Werken met leerlingen met ASS’ op en voor de opleiding Toegepaste Psychologie een module ‘Gespreksvoering t.b.v. leerkrachten die werken met ASS-leerlingen’, en een uitgebreid curriculum.
Na afloop van dit project zal de kennis verspreid worden via diverse websites en middels presentaties op diverse congressen. Hierdoor is gezorgd voor een duurzame borging.

Consortiumleden

  • Christelijke Onderwijsgroep Drenthe
  • Eduzon
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Hanzehogeschool Groningen, Toegepaste psychologie
  • RENN4
  • Rijksuniversiteit Groningen, Gedrags- en maatschappijwetenschappen
  • Saxion
  • Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen

Netwerk- en projectleden