Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Internationale Expansie

Thema's:
(Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening
Doorlooptijd:
van 1 oktober 2007 tot 1 oktober 2009
Dit RAAK programma wordt uitgevoerd voor MKB bedrijven in Limburg die vragen hebben op het gebied van Internationale Expansie. Aan het consortium nemen deel Hogeschool Zuyd, Hogeschool Avans, Kamer van Koophandel Limburg, Export Sociëteit Limburg, Syntens, MKB-Limburg, Noteborn B.V. en Software Distribution International B.V..

De aanleiding tot dit RAAK programma is gelegen in de sterke groei in het aantal vragen van MKB bedrijven, gericht op internationale expansie. Deze groei wordt waargenomen door zowel de kennisinstellingen als de intermediairs uit het consortium. Deze vragen zijn voornamelijk gericht op drie thema’s namelijk:
- Nieuwe afzetmogelijkheden;
- Bedrijfseconomische consequenties van internationale expansie en channelling;
- Juridische aspecten bij internationale expansie.

Om de kennisontwikkeling op het gebied van internationale expansie in Zuid-Limburg op gang te brengen is een regionaal consortium gevormd. De ambitie van dit consortium is om, door middel van duurzame netwerkvorming, de kennis van deelnemende MKB bedrijven op drie themagebieden dusdanig te verhogen, dat zij in de toekomst zelfstandig met deze vragen binnen deze thema’s weten om te gaan. Daarnaast moet de kenniscirculatie er toe leiden dat de deelnemende ondernemers beter onderbouwde (strategische, tactische en operationele) plannen maken op het gebied van internationale expansie en hogere bedrijfseconomische resultaten behalen na de uitvoering van de plannen.

Met de projecten wordt onder meer het behalen van de volgende resultaten beoogd:
- Een strategisch plan en/of operationeel plan op het gebied van internationale expansie voor elk individueel MKB bedrijf;
- Meerdere netwerkbijeenkomsten van kleine netwerken MKB’ers (op basis van overeenkomsten in vraag);
- Kennisontwikkeling op basis van fieldresearch;
- Cross-over meeting tussen netwerken (ook met netwerken van Hogeschool Avans);
- Een database met onder meer de onderzoeksresultaten, best practices en tools en methoden die gebruikt kunnen worden bij vragen o.g.v. internationale expansie;
- Organisatie Internationale Dag op de hogescholen;
- Uitbreiding van het netwerk naar min. 50 bedrijven.

Netwerk- en projectleden