Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Medical Robotics

Thema's:
ICT
Doorlooptijd:
van 1 april 2012 tot 31 juli 2017
Medical Robotics
PRO-3-26

Aanleiding
Een speciaal terrein binnen de hightech systems vormt de ‘robotica’. Kenmerk van de nieuwe generatie robotica is, dat ze in een onbekende, veranderende omgeving en in interactie met die omgeving, taken kunnen uitvoeren. Toepassingen zijn te vinden in landbouw, industrieel onderhoud, maar ook in de medische wereld. In het laatstgenoemde domein blijkt het mkb, met name de cure-and-care sector, grote moeite te hebben om de wetenschappelijk gestuurde kennisontwikkeling te vertalen naar praktijkgericht innovaties.
Het consortium in dit project gaat de vertaalslag van wetenschap naar praktijktoepassing op het gebied van medische robotica inzichtelijk en toegankelijk maken voor het mkb.
Doelstelling
De centrale onderzoeksvraag in dit project luidt: Welke kennis omtrent de theoretische oplossingen en praktische implementatie binnen de gebieden van mechanica, regeltechniek, elektronica, firmware, sensoriek en actuatoren is nodig om de mens-robot interactie met focus op acceptatie en veiligheid (persoonlijk/inherent) sterk te verbeteren en nieuwe medische toepassingen te faciliteren?
Het onderzoek is opgedeeld in 2 fasen. In de eerste fase wordt een vijftal door het mkb aangedragen technologische principes onderzocht in zogenaamde Proof-of-Principle opstellingen. In de tweede fase wordt de kennis in de praktijk getest middels de ontwikkeling van een vijftal praktijkopstellingen in en bij het mkb. Zo kan het mkb zelf bepalen welke wijze kennis leidt tot praktijktoepassing, daarbij ondersteund door lectoren, docenten en studenten uit het hbo.
Beoogde resultaten
Het project leidt tot de oprichting van het Expertisecentrum HTSM-Robotica, waarin consortiumpartners en mkb en geïnteresseerde maatschappelijke stakeholders samenwerken om de kennis en toepassingen in het werkveld te verankeren.
Via rapportages, workshops, congressen en de proefopstellingen vindt kennisoverdracht plaats richting het mkb en (internationale) belanghebbenden. De onderzoekservaringen en -resultaten worden gebruikt in het onderwijscurriculum.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden