Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Preventie in de keten

Thema's:
Onderwijs
Doorlooptijd:
van 1 januari 2011 tot 1 januari 2015
Aanleiding
In dit project wordt het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, afgekort VSV, onderzocht. VSV is veelal de uitkomst van een cumulatie van risicofactoren op het niveau van de leerling, diens gezin, omgeving en school. Twee risicofactoren staan in dit onderzoeksvoorstel centraal: slechte schoolprestaties op de basisvakken taal, lezen en rekenen en onvoldoende motivatie voor en betrokkenheid bij het onderwijs. Deze risicofactoren beïnvloeden en versterken elkaar in negatieve zin en dragen bij tot terugtrekking uit de school. De ervaringen van leerlingen in het voorbereidend- en middelbaar beroepsonderwijs (vmbo en mbo) hebben hun wortels in de formatieve ervaringen in het primair onderwijs (afgekort po), al vanaf schoolintrede. Leraren hebben behoefte aan meer kennis over oorzaken, achtergronden en verbanden met betrekking tot VSV. Ook hebben zij behoefte aan effectieve instrumenten die een preventieve werking hebben op risicofactoren die binnen bereik en mogelijkheden van scholen en leraren liggen.

Doelstelling
In dit onderzoek gaat het om de vraag in hoeverre het handelen van leerkrachten op respectievelijk taal, lezen, rekenen en motivatie van invloed is op prestaties en betrokkenheid van laag presterende leerlingen in po en (v)mbo, en daarmee op het risico voor VSV voor deze groep leerlingen. Het doel van deze studie is te onderzoeken of uitbreiding van preventie van VSV van (v)mbo naar het primair onderwijs voor laag presterende leerlingen effectief is.

Beoogde resultaten
De studie zal resulteren in een review over laag presterende leerlingen, risicoprofielen, instrumenten en educatieve praktijken en in empirisch gefundeerde educatieve praktijken voor laag presterende leerlingen in de onderwijsketen.
De onderzoeksresultaten en onderwijspraktijken worden gevalideerd door een programmateam van leraren en schoolleiders. Vervolgens worden de resultaten van de studie gepubliceerd in een reeks artikelen in wetenschappelijke en vakinhoudelijke tijdschriften. In de laatste fase van het onderzoeksprogramma worden de gevalideerde resultaten binnen de deelnemende scholen geïmplementeerd. Het huidige curriculum voor de opleiding van leraren aan de Hogeschool Edith Stein en Saxion Hogescholen wordt aangepast. De implementatie is niet alleen gericht op de gevalideerde resultaten, maar ook op de ontwikkeling van een helpdesksysteem. Voor scholen en instellingen buiten de regio wordt door het programmateam implementatie een ‘Kenniscentrum VSV’ opgericht.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden