Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Professioneel samenwerken in de wijk

Thema's:
Gezondheid en Zorg
Doorlooptijd:
van 1 november 2014 tot 31 maart 2017
Professioneel samenwerken in de wijk
Onderzoek naar de samenwerking tussen professionals en tussen professionals en informele netwerkleden in de eerste lijn

Aanleiding
Eerstelijnsprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers hebben te maken met grote veranderingen in hun beroepspraktijk. De zorg concentreert zich meer in de wijk en professionals werken in multidisciplinaire teams met professionals van verschillende organisaties. Daarnaast moeten zij samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. En omdat het overheidsbeleid erop gericht is mensen langer thuis te laten wonen, wordt de zorgvraag steeds complexer. Goed samenwerken is essentieel. Er bestaan methodieken, maar de zorgverleners hebben het gevoel dat ze niet kunnen voldoen aan de veranderende eisen. Er is behoefte aan aanvullende kennis en ondersteuning bij het regisseren en monitoren van de kwaliteit van de samenwerking.

Doelstelling
Dit RAAK-project gaat op zoek naar oplossingen. De onderzoekers gaan vaststellen welke factoren de samenwerking tussen professionals onderling en van professionals met het informele netwerk in de wijk bevorderen dan wel belemmeren. Daarna worden instrumenten ontwikkeld waarmee professionals zelf hun samenwerking duurzaam kunnen monitoren en verbeteren, zonder tussenkomst van managers, adviseurs of anderen. Hiermee versterken zij hun professionaliteit en autonomie. Vijf zorgteams gaan de samenwerkingsinstrumenten (zogeheten thermometers) in de praktijk gebruiken. De teams evalueren de methoden en leveren input voor verbetering.

Beoogde resultaten
Het project levert de volgende concrete resultaten op:
• indicatorenset voor de kwaliteit van samenwerking in de eerstelijnsberoepspraktijk, waarvan een deel voor professionals onderling en een deel voor professionals met informele netwerkleden;
• twee samenwerkingsthermometers waarmee professionals zelf hun samenwerking kunnen monitoren en verbeteren, zonder tussenkomst van managers en adviseurs;
• beslismatrix met samenwerkingsacties die aansluiten bij de thermometers;
• beschrijving van vereisten (inhoudelijk en technisch) voor een bijpassende digitale applicatie;
• beschrijving van factoren die de kwaliteit van samenwerking bevorderen;
• implementatieplannen voor praktijk en onderwijs (inclusief opzet voor minor en leerwerkplaats);
• publicaties in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.

Consortiumleden