Schoolmaatschappelijk Werk Online (e-smw)

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 januari 2011
Thema's
Jeugdzorg, ICT, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij

Aanleiding
Het schoolmaatschappelijk werk biedt hulp aan leerlingen en ondersteunt professionals in het onderwijs. Het neemt een belangrijke positie in binnen de zorgstructuur en draagt bij aan het voorkomen van zwaardere problematiek bij leerlingen en aan de bestrijding van voortijdig schoolverlaten. Schoolmaatschappelijk werkers beschikken echter over een beperkt aantal uren, op de dagen dat de school geopend is, om het contact met leerlingen te leggen en te onderhouden. Deze beperkte bereikbaarheid en het beperkte bereik worden gezien als belemmeringen om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren. Tegelijk geldt dat deze werkwijze in het schoolmaatschappelijk werk onvoldoende aansluit bij de veranderende karakteristieken van de doelgroep. Jongeren geven hun leven mede vorm met behulp van de nieuwe media en internet en een groot deel van hun communicatie verloopt via deze nieuwe technologie. Deze technologie biedt een effectieve aanvullende ingang voor de leerlingen om contact te zoeken en te onderhouden met een schoolmaatschappelijk werker, wat vervolgens bijdraagt aan een groter bereik en betere bereikbaarheid.

In een voorgaand RAAK-programma ('Bereik en bereikbaarheid van het schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs') is die veronderstelling succesvol getest. Op basis van onderzoek onder de doelgroepen is een interactieve webomgeving ontwikkeld (zie: www.helpff.nl). Daarin wordt naast informatie leerlingen de mogelijkheid wordt geboden (anoniem) contact te leggen met de schoolmaatschappelijk werker. Het biedt leerlingen een extra toegang tot de schoolmaatschappelijk werker. Voor de schoolmaatschappelijk werker biedt de interactieve webomgeving mogelijkheden voor experimenteren met andere vormen van begeleiding en nazorg. De keuzemogelijkheid om anoniem een eerste contact te leggen, verlaagt de drempel voor leerlingen om gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken.

Doelstelling
Schoolmaatschappelijk werkers en hun organisaties zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze in de toekomst onderdeel moet zijn van het handelingsrepertoire van alle professionals en dat de interactieve webomgeving de functie moet gaan vervullen van ‘portal’, waarin bereikbaarheid wordt gegarandeerd door een permanente bezetting van de ‘chatmogelijkheid’. Daarnaast kan de ‘portal’ dienen voor het beantwoorden van informatieve vragen die niet specifiek gericht zijn aan een schoolmaatschappelijk werker en voor het stroomlijnen van de werklast en verwijzing. Leerlingen moeten de ‘portal’ zowel rechtstreeks kunnen benaderen als via de website van de eigen school. Deze ambitie vereist dat het ‘proof of concept’ van deze webomgeving wordt doorontwikkeld naar een ‘portal’, zodat grotere aantallen gebruikers kunnen worden bediend. Tegelijkertijd moet de omvang en kwaliteit van de informatie toenemen. Ook dient er nieuwe informatie te worden ontwikkeld gericht op ouders en mentoren . Beheer en actualisering van de omgeving moet in handen komen van een daartoe op te richten nieuwe werkeenheid. De actieperiode in het voorgaande project was erg kort en daarmee blijft de behoefte onder professionals groot om ervaringskennis te genereren die bij kan dragen aan de methodiekontwikkeling. Daarnaast is er belangstelling vanuit regionale opleidingscentra voor deze werkwijze, maar ook dat vereist nader onderzoek. Een inbedding van deze werkwijze binnen de reguliere zorgstructuur vraagt tevens om een herziening van de registratieprocedures en instrumenten, met name vanwege het aspect ‘anonimiteit’, hetgeen ook nader onderzoek vereist.

Resultaat
Het vervolgprogramma 'Schoolmaatschappelijk Werk Online' richt zich op de doorontwikkeling van deze werkwijze en methodiek en het scheppen van voorwaarden om brede uitrol over alle scholen van het voortgezet onderwijs en regionale onderwijscentra in de regio Rotterdam te realiseren. De schoolmaatschappelijk werkers uit het voorgaande programma worden uiteraard betrokken bij dit vervolgprogramma en de uitrol van deze werkwijze over de hele stadsregio wordt positief ondersteund door vijf grote schoolbesturen uit deze stadsregio. Het vervolgprogramma heeft een looptijd van twee jaar en kent een fase van ‘doorontwikkeling’ en een fase van ‘implementatie’. Alle resultaten zullen breed worden verspreid in het veld van schoolmaatschappelijk werk en in het onderwijs.

Contactinformatie

Hogeschool Inholland Rotterdam

Jos Fransen
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 010 43 99 66 7

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden