Sturen op motivatie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 december 2012
Einddatum
1 december 2014
Thema's
Gedrag en Maatschappij
Regeling
RAAK-publiek

Sturen op motivatie
Naar effectievere vormen van financiële educatie
2012-14-16P
Aanleiding
Binnen de schuldhulpverlening groeit het besef dat de effectiviteit van de bestaande financiële educatie tekort schiet. De cursussen lijken de doelgroep onvoldoende te bereiken, er is sprake van uitval of terugval in onverantwoord financieel gedrag.
Schuldhulpverleners hebben veel vragen over het beter kunnen motiveren van (potentiële) deelnemers. De zwakke plek lijkt de mate waarin de cursussen zijn afgestemd op de deelnemers en de wijze waarop (potentiële) deelnemers gemotiveerd worden om deel te gaan en te blijven nemen en hun financiële gedrag te veranderen.
De consortiumpartners willen een methodiek ontwikkelen om te sturen op motivatie. Het project wil inzicht geven in de rol van motivatie in financiële educatie en daarnaast professionals concrete handvatten geven om gericht te kunnen sturen op motivatie.
Doelstelling
De hoofdvragen die beantwoord worden zijn:
• Welke rol speelt motivatie bij het bereiken van klanten voor financiële educatie, bij het voorkomen van voortijdige uitval uit cursussen, en bij het daadwerkelijk veranderen van het financiële gedrag?
• Hoe sturen professionals in de huidige beroepspraktijk op motivatie?
• Op welke wijze draagt de ontwikkelde methodiek voor sturing op motivatie bij aan het vergroten van het bereik van de doelgroep en een hogere effectiviteit van het bestaande instrumentarium voor financiële educatie?
• Hoe moeten professionals worden toegerust om effectief te kunnen sturen op de motivatie van klanten?
Voor de uitvoering worden daartoe zogenaamde Communities of Practice gevormd. Die bestaan uit professionals, onderzoekers, docenten, studenten en managers. Zij kijken weliswaar vanuit verschillende perspectieven naar de onderzoeksvragen, maar delen ook een gemeenschappelijke interesse.
Beoogde resultaten
Op basis van de inzichten in de motivatie van (potentiële) deelnemers, voorafgaand aan en tijdens de budgetcursussen, ontwikkelen we drie methodieken c.q. handleidingen. Daarmee kunnen de beroepsbeoefenaren effectief sturen op het motiveren van klanten voor deelname aan financiële educatie, het voorkomen van uitval en het daadwerkelijk veranderen van het financiële gedrag. Gekoppeld daaraan ontwikkelen we budgetcursussen die hierop zijn ingericht.
Aan de onderwijskant zorgen we voor aanpassing van het curriculum van het hoger beroepsonderwijs. De toekomstige beroepsbeoefenaren maken kennis met de ontwikkelde methodieken om burgers te motiveren om deel te (blijven) nemen aan financiële educatie/budgetcursussen.

Contactinformatie

Consortiumleden