Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Ultrasone desinfectie

Thema's:
Proces- en Voedselindustrie, Duurzaamheid en Energie
Doorlooptijd:
van 1 februari 2012 tot 1 februari 2014
Ultrasone desinfectie
Ultrageluid ter bestrijding van ongewenste micro-organismen in watersystemen
2011-19-24M
Nieuwe technieken voor duurzame waterzuivering verlagen de druk op de natuurlijke watersystemen. Eén van de methoden van waterzuivering die slechts beperkt wordt toegepast maar die wel potentie heeft voor desinfectie, is ultrageluid (ultrasound of US) al dan niet gecombineerd met andere technieken.
Voordat ultrageluid voor desinfectie op grotere schaal wordt vertrouwd en kan worden toegepast, moet de toepasbaarheid in verschillende omstandigheden objectief aangetoond worden. Dit is bij uitstek praktijkgericht onderzoek, en het mkb heeft zelf vaak niet de mogelijkheden om dergelijk onderzoek uit te voeren. Dit project voorziet in deze leemte.
Doelstelling
Middels praktijkproeven en deskresearch zal onderzocht worden of ultrageluid als desinfectiemethode goed bruikbaar is voor ondernemers in uiteenlopende toepassingen in industrie en aquacultuur op grotere schaal (zoals het afdoden van zoöplankton in algenkweek, algehele desinfectie van recirculatiewater in aquacultuur en preventie van biofouling in (koel)leidingsystemen en algen in kweekbassins).
Het doel van dit project is om de praktische inzetbaarheid van US desinfectie te onderzoeken door te bepalen welke parameters (frequentie, intensiteit, systeemkeuze) effectief zijn voor vooraf gekozen doelorganismen in verschillende toepassingen zoals aquacultuur en industrieel koelwater. Ten tweede worden de voor- en nadelen van US in kaart gebracht en wordt bepaald of de techniek met de gevonden parameters kosteneffectief ingezet kan worden, vergeleken met de veelgebruikte desinfectietechnieken zoals ozon, chloor en UV. Als laatste wordt bepaald hoe ultrageluid in de bedrijfsvoering ingepast kan worden; te denken valt aan controle van de werking en effectiviteit van het systeem in het bedrijfsproces.
Beoogde resultaten
Dit project levert een bijdrage aan een duurzame zoet- en zoutwatervoorziening in Zeeland voor drinkwater, industriewater, landbouwwater en aquacultuur door vergroting van waterhergebruik en vermindering van lozingen op oppervlaktewater. Ook richt het project zich op nieuwe producten of technologieën die de weg vinden naar de (internationale) markt, zodat de ontwikkelde kennis en kunde ook daadwerkelijk omgezet wordt in inkomsten voor het bedrijfsleven, met name het mkb.
Het belang bij dit project voor de ondernemers is dat zij hiermee de eigen kennis- of marktpositie kunnen verbeteren. Bovendien kunnen de ondernemers de studenten van nu vroegtijdig in contact brengen met kennisvragen uit de praktijk en met ondernemers, om zo hun interesse te wekken voor een passende loopbaan in de waterwereld.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden