Versterking sociaal netwerk in de ambulante begeleiding van zwerfjongeren

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 juli 2010
Thema's
Gezondheid en Zorg, Jeugdzorg

Aanleiding
De groep jongeren zonder vaste verblijfplaats - zwerfjongeren - in Nederland is groeiend. De Algemene Rekenkamer schat in januari 2008 de groep landelijk op 6.000 jongeren en geeft aan dat deze ten opzichte van voorgaande jaren gegroeid is. Tenminste, voor zover deze zwerfjongeren bekend zijn bij instanties die in de grote steden en centrumgemeenten zorgen voor opvang, hulp en begeleiding. Het gaat om jongeren tussen de 15 en 25 jaar met diverse sociale en culturele achtergronden. Zij wonen om verschillende redenen niet meer thuis en hebben vaak een internaatsverleden. Bovendien kampt een deel van deze groep met psychische problemen. Kenmerkend voor de zwerfjongeren is dat zij meestal laag opgeleid zijn, geen baan hebben, kampen met financiële problemen, en moeite hebben om de aansluiting te vinden bij de samenleving. In de regio Den Haag gaat het dan om circa 700 jongeren en in de regio Rotterdam om ruim 1.600 jongeren, waarvan een deel onbekend is. In beide steden zijn ambulante teams ingesteld die op een outreachende en laagdrempelige manier deze jongeren praktische en sociaal-emotionele hulp bieden. Kernprobleem voor ambulant werkers in de hulpverlening is dat zij zowel intensieve hulp en begeleiding geven om jongeren ‘op de rails’ te zetten, als zorg moeten overdragen aan een ondersteunend sociaal netwerk. Dat netwerk is er doorgaans niet, of functioneert niet op een kwalitatief goede manier. De vraag voor professionals is nu hoe tijdens intensieve ambulante begeleidingstrajecten het sociale netwerk van de jongeren te verbeteren met als doel de terugval na afloop van de begeleiding in te dammen.

Doelstelling
Twee ambulante teams - JIT Den Haag en T-Plataan Rotterdam - geven op een vernieuwende en outreachende manier ambulante begeleiding aan zwerfjongeren. Beide teams constateren de noodzaak tot het doorontwikkelen en professionaliseren van hun begeleiding, met name op het punt van versteviging van het sociale netwerk van de jongeren in hun methodiek. Deze doorontwikkeling moet afgestemd worden op een zeer diverse doelgroep, waaronder jongeren met een licht verstandelijke handicap, allochtone jongeren, meisjes en jonge vrouwen. Kernvraag van dit RAAK-programma is te onderzoeken hoe het sociale netwerk gericht kan worden ingezet in de methodische begeleiding van zwerfjongeren naar zelfstandigheid, en voor welke jongeren, onder welke voorwaarden en met welke resultaten zo’n aanpak meer effectief kan zijn.

Resultaat
Kernactiviteit van dit RAAK-programma is ten eerste de doorontwikkeling en evaluatie van de huidige methodiek (methode INSTAP) die beide teams gebruiken. Ten tweede wordt via gestructureerde casuïstiekbesprekingen en monitoren van de effecten de voortgang van de bijgestelde methodiek gevolgd. De ervaringen van teamleiders, werkers en jongeren worden bij de voortgang van de bijgestelde methodiek betrokken. De methodiek wordt na evaluatie opgenomen in het werkproces van beide teams. Via thematische bijeenkomsten (over deelaspecten van de methodiek en de effecten ervan), wordt een bredere groep collega-professionals in de beide regio’s bij het programma betrokken. Via kennisateliers en landelijke netwerken worden de resultaten van het programma gedeeld en verspreid.

Contactinformatie

Hogeschool Inholland Den Haag

Pauline Naber
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: (070) 312 05 89

Consortiumleden

  • Bureau Jeugdzorg Haaglanden / Zuid-Holland
  • Stichting Flexus

Netwerk- en projectleden