Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Vitale Infrastructuur in de Veerkrachtige Delta

Thema's:
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening, Overige
Doorlooptijd:
van 1 februari 2017 tot 31 maart 2019

Voor het project Vitale Infrastructuur in de Veerkrachtige Delta is een consortium opgericht bestaande uit HZ University of Applied Sciences (penvoerder), Provincie Zeeland, gemeente Reimerswaal, Veiligheidsregio Zeeland, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen en kennispartner Deltares. Dit consortium heeft als doelstelling nieuwe kennis te ontwikkelen over cascade-effecten door het wegvallen van vitale infrastructuur bij een overstroming en maatregelen in pro-actie, respons en herstel fase te ontwikkelen om daarmee de betrokken professionals te helpen de veerkracht van de samenleving te vergroten.
Dit onderzoek is maatschappelijk relevant vanwege de toenemende kans op overstromingen (hevige regenbuien en zeespiegelstijging). Het ontbreken van kennis over cascade-effecten in vitale sectoren als gevolg van een overstroming en onvoldoende verankering in het waterveiligheidsbeleid (meerlaagsveiligheid) kan leiden tot grote maatschappelijke verstoringen. Praktijkgericht onderzoek op basis van een integrale resilience benadering naar deze cascade-effecten en impact op de samenleving is dan ook nieuw. In de periode van 01-02-2017 t/m 31-01-2019 wordt onderzoek verricht met behulp van:
• Kwalitatieve methoden (deskresearch, interviews, case Reimerswaal)
• Modellering via CIrcle en 4+1resilience model
• Workshops en validatiesessies
• Simulaties van overstromingen en testen maatregelen

Het onderzoek resulteert in een handboek waarmee professionals die werken in de 2e en 3e laag van meerlaagsveiligheid weloverwogen keuzes kunnen maken over inzet van maatregelen in pro-actie, respons en herstel fase. Deze maatregelen komen beschikbaar in een online experimenteer-leer-en-werkomgeving waar beroepspraktijk en onderwijs deze in samenhang kunnen testen.

Het onderzoek sluit aan bij de Kennis- en innovatieagenda Delta Technologie van Topsector water en de route Veerkrachtige en Zinvolle Samenleving van de Nationale Wetenschapsagenda.
Resultaten van het onderzoek vinden hun plek in de beroepspraktijk van betrokken partners, publicaties over resilience en uitvoering van meerlaagsveiligheid in vakbladen, versterking van de onderzoekpraktijk van de onderzoeksgroep en Deltares en vernieuwing van casuïstiek in het curriculum van de HZ Delta Academy.