Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Werkalliantie in (semi)gedwongen kader effectief versterkt

Thema's:
Jeugdzorg
Doorlooptijd:
van 1 september 2015 tot 31 augustus 2019
Werkalliantie in (semi) gedwongen kader effectief versterkt

Aanleiding
Reclasseringswerkers jeugdbeschermers, schuldhulpverleners, klantmanagers en woonbegeleiders: ze werken allemaal in een situatie van drang en dwang. En hun rol is bovendien steeds meer verschoven van vrijwillig hulpverlener naar toezichthouder of controleur in een gedwongen kader. Dat vergt een andere houding en doel dan wat deze ‘sociale professionals’ in hun opleiding hebben geleerd. De beroepsgroep heeft dan ook grote behoefte aan ondersteuning bij het werk. Hoe kunnen zij effectief contact houden met hun cliënten, in hun gecombineerde rol van begeleiden en controleren? En dat in een maatschappij die gericht is op participatie en zelfregie – iets waarvoor juist hun cliënten nauwelijks toegerust zijn.

Doelstelling
In 2011 heeft het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) de longitudinale studie ‘Werkalliantie in gedwongen kader’ gestart in de context van reclassering. Hierin staat het concept ‘werkalliantie’ centraal: doelen en taken waar cliënt en professional gezamenlijk aan werken.

Dit RAAK-project wil het onderzoek doorontwikkelen tot een definitieve werkalliantiemonitor voor andere domeinen: schuldhulpverlening, jeugdbescherming, woonbegeleiding en arbeidstoeleiding.

Hiertoe zijn vier deelprojecten gedefinieerd:
1) vaststellen van het concept werkalliantie in gedwongen kader en van de werkalliantiemonitor;
2) toetsen van de effectiviteit van werken met de alliantiemonitor in het reclasseringswerk;
3) aanpassing van de alliantiemonitor voor andere contexten en toetsen van de effectiviteit in deze contexten;
4) synthese van alle onderzoeksbevindingen en eindrapportage.

Beoogde resultaat
Het project levert een bruikbare, geteste alliantiemonitor op die kan worden gebruikt in de 5 onderzochte werkdomeinen waarin sprake is van drang en dwang. Aan het onderzoek werken docenten, bachelorstudenten en masterstudenten mee en cliënten en professionals uit de beroepspraktijk.
De resultaten worden verwerkt in het curriculum van de betrokken onderwijsinstellingen: zo wordt de veelgebruikte methodiek ‘werken in gedwongen kader’ aangepast.
De deelnemende instellingen, professionals en landelijke koepels verspreiden de kennis in het werkveld. Ze delen de resultaten in vakbladen en op conferenties.

Netwerk- en projectleden