Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Werkplekleren met serious games voor til - verplaatsingtechnieken

Thema's:
Gezondheid en Zorg, Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie, ICT
Doorlooptijd:
van 1 januari 2011 tot 1 januari 2013
Werkplekleren met serious games voor til- en verplaatsingstechnieken in welzijn en zorg
2010-12-40P

Aanleiding
Rugklachten komen veel voor bij medewerkers in de gezondheidszorg. Deze klachten vormen een belangrijke oorzaak van het ziekteverzuim en van arbeidsongeschiktheid. Voor een groot deel zijn de rugklachten terug te voeren op de arbeidsomstandigheden. Het werk is emotioneel maar ook fysiek belastend.
Een succesvolle aanpak van de fysieke belasting kan langdurig verzuim verminderen. In opleiding en praktijk wordt daarom veel aandacht besteed aan technieken die fysieke overbelasting voorkomen, maar het is gebleken dat er behoefte is aan een nieuwe mogelijkheid om bekwaam te blijven, die aansluit bij een nieuwe manier van leren. Het initiatief ‘Werkplekleren met serious games voor til- en verplaatsingstechnieken in welzijn en zorg’ speelt hierop in. We zoeken aansluiting met e-learning op de werkplek om de kennis over het onderwerp op de werkvloer te verbeteren en up-to-date te houden.
Doelstelling
De onderzoeksvraag is hoe welzijn- en zorgprofessionals bekwaam kunnen worden of blijven in til- en verplaatsingstechnieken met behulp van serious gaming als onderdeel van een digitale leeromgeving.
In principe wordt aansluiting gezocht bij de bestaande kennis over de technieken. In de inventarisatiefase wordt het probleem dat de praktijk ervaart geïnventariseerd ter voorbereiding van de ontwerpfase. In de ontwerpfase wordt een serious game ontwikkeld. Door middel van co-creatie worden verpleegkundigen en verzorgenden hierbij nauw betrokken. Na implementatie zal in een quasi-experimenteel onderzoek met voor-, tussen-, en eindmeting de effecten van het leren met een serious game voor til- en verplaatsingstechnieken worden onderzocht.
Door de samenwerking tussen scholen, zorginstellingen en bedrijven worden de theorie en praktijk optimaal op elkaar afgestemd.
Beoogde resultaten
Het project moet een prototype opleveren van een interactieve serious game, die te gebruiken is als scholingsproduct voor de beroepspraktijk, en als onderdeel van een elektronische leeromgeving. De serious game vormt tevens input voor het onderwijscurriculum.
Het vaardigheidsleren wordt efficiënter georganiseerd vergeleken met de huidige klassikale methode, omdat zorgprofessionals die gebruik maken van e-learning niet meer direct afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een opleider om te oefenen en feedback te ontvangen.
De ervaring die de consortiumpartners met dit project opdoen biedt vertrouwen voor duurzame samenwerking in de toekomst.