Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Wie helpt de hulpverlener

Thema's:
Jeugdzorg
Doorlooptijd:
van 1 september 2012 tot 1 juni 2015
Wie helpt de hulpverlener?
Ondersteuning bij het uitvoeren van interventies in de jeugdzorg
2012-14-18P
Aanleiding
De instellingen en ook de financiers van de jeugdzorg leggen steeds meer nadruk op de effectiviteit van de in te zetten interventies. Daarnaast maken de reorganisaties in de jeugdzorg dat jeugdzorgwerkers steeds meer zelfstandig en alleen werken met jeugdigen en met gezinnen. Er wordt steeds meer van hen als professionals gevraagd.
In de praktijk roept de uitvoering van interventies echter nog allerlei vragen en dilemma’s op bij de professionals. Het onderwerp van dit project is de ondersteuningsbehoefte van jeugdzorgwerkers bij de uitvoering van interventies.
Doelstelling
Op het gebied van ondersteuningsstructuren voor professionals in de Nederlandse jeugdzorg is nauwelijks onderzoek gedaan. Omdat medewerkers vragen hebben bij de uitvoering van interventies en de druk om effectief hulp te verlenen groot is, is het voor jeugdzorginstellingen noodzakelijk zicht te krijgen op manieren van ondersteuning.
In dit project staan twee jeugdzorginstellingen centraal. Twee deelprojecten leveren informatie over de vraag hoe de ondersteuning van medewerkers in deze twee jeugdzorginstellingen eruit ziet, wat de ervaringen daarmee zijn en welke wensen jeugdzorgwerkers op dit punt hebben. In een derde deelproject wordt onderzocht op welke manier professionals ondersteund worden in twaalf voorbeeldpraktijken. Het betreft hier evidence based interventies die in Nederland uitgevoerd worden en gericht zijn op jeugdigen met gedragsproblemen en hun ouders/verzorgers (en andere gezinsleden).
Met de (tussen)resultaten van deze drie deelprojecten gaat een ontwikkelgroep aan de slag om de bestaande manier waarop ondersteuning geboden wordt te innoveren. De ontwikkelgroep bestaat uit professionals uit de beide instellingen; onderzoekers, docenten (en studenten) van de hogeschool en deskundigen van kennisinstellingen.
Beoogde resultaten
Het project leidt tot de volgende resultaten:
• Inzicht in de ervaringen met en wensen van jeugdzorgwerkers over de geboden ondersteuning bij de uitvoering van interventies.
• Leren van de invulling van en de ervaringen met de ondersteuning bij twaalf evidence based interventies in de jeugdzorg (voorbeeldpraktijken)
• Op basis van deze inzichten en ervaringen een vorm van ondersteuning ontwikkelen binnen het consortium, die aansluit bij de behoefte van jeugdzorgwerkers, hen in staat stelt om de interventies waarmee zij werken op lange termijn kwalitatief goed uit te voeren en zo bij te dragen aan de arbeidssatisfactie.

De onderzoeksactiviteiten binnen het project leveren belangrijke nieuwe kennis en inzichten op over de meest wenselijke inhoud en aanpak van de ondersteuning van professionals bij de uitvoering van interventies. De ondersteuning op de werkvloer zal daardoor verbeteren, en daardoor zullen de jeugdzorgprofessionals zich zekerder voelen bij het toepassen van de juiste interventies.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden