Zingeving & Arbeidsparticipatie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2007
Einddatum
1 maart 2009
Thema's
Gezondheid en Zorg, Gedrag en Maatschappij

Top Care is een commerciële dienstverlener op het gebied van arbeid en gezondheid. In deze dienstverlening werd geconstateerd dat veel mensen die uitvallen of dreigen uit te vallen uit het arbeidsproces problemen ondervinden met betrekking tot zingevingsvraagstukken. Kennis en wetenschappelijk onderbouwde instrumenten en interventies op dit gebied zijn echter amper voorhanden. In samenwerking met een vrijgevestigde psycholoog en het Tibetaanse Instituut heeft Top Care een conceptvragenlijst ontwikkeld die inzicht geeft in zingevingsvraagstukken. Hierbij is gebruik gemaakt van een boeddhistische benadering van het begrip zingeving. De resultaten van de vragenlijst moeten handvatten bieden voor de begeleiding en ondersteuning van mensen die uitvallen of dreigen uit te vallen uit het arbeidsproces. Deze begeleiding moet zowel curatief (reïntegratie) als preventief kunnen worden ingezet. Om de conceptvragenlijst te valideren, verder te verfijnen en er een aansluitend interventieprogramma voor te ontwikkelen is een samenwerkingsverband opgericht tussen de volgende vijf partijen: Top Care, Tibetaans Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Waterschapsbedrijf Limburg en Summa (advies & begeleiding bij financiele vraagstukken). De Hogeschool is penvoerder van het verband. De partners zijn voornemens om de relatie tussen zingevingsproblematiek en arbeidsparticipatie inzichtelijk te maken en concrete producten te ontwikkelen die hierop aansluiten. De eerste fase van het onderzoek richt zich op de validering en ontwikkeling van de conceptvragenlijst en de ontwikkeling van een aansluitend interventieprogramma. Op de langere termijn wordt nagestreefd de relatie tussen zingeving en het functioneren op de werkplek verder inzichtelijk te maken en inzichten te toetsen aan en zo nodig te integreren in bestaande modellen op het gebied van arbeid & gezondheid. Dit onderzoek is ernieuwend en sluit aan bij de toenemende maatschappelijke interesse in het thema ‘spiritualiteit’. Daarnaast draagt het aantoonbaar bij aan kenniscirculatie tussen kennisinstituten, onderwijs en MKB-bedrijven in de regio.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden