Boeren, burgers en buitenbeesten

DossierRAAK.PRO04.101
StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum30 juni 2026
RegelingRAAK-PRO
Thema's
 • Agro en Food
 • Landbouw, Water en Voedsel - Kringlooplandbouw
 • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening

Door veranderingen in landgebruik en klimaat en daarmee samenhangende veranderingen in biotoop, voedselbeschikbaarheid en predatiedruk, blijven de aantallen weidevogels in Nederland dalen, ondanks jarenlange inspanningen om ze te beschermen. Met de huidige kleine weidevogelpopulaties ligt er veel nadruk op predatiedruk. Predatiedruk is niet alleen afhankelijk van aantallen predatoren en potentiële prooien in het broedseizoen, maar ook van terreinbeheer en ruimtegebruik van al die soorten door het jaar heen.
Daarvoor zijn continue beschikbare gegevens over het voorkomen en gedrag van dieren in het veld, gecombineerd met gegevens over de kwaliteit van de biotoop en het beheer essentieel. Deze vorm van integrale jaarrond beheermonitoring staat echter pas in de kinderschoenen.
Op dit moment zijn er veel nieuwe technieken in ontwikkeling die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de beheermonitoring, zoals de inzet van wildlife camera’s, drones, satellieten en citizen science. Helaas zijn data uit deze monitoring versnipperd over verschillende databases en is een integrale en betrouwbare beoordelingssystematiek van deze data momenteel niet voorhanden. Daardoor worden de mogelijkheden van het gebruik van dit soort data op dit moment nog onderschat en onderbenut. Hierdoor blijven kansen voor verbetering van de bescherming van weidevogels liggen.
Het doel van dit project is om een kennissysteem te ontwikkelen dat beschikbare data uit meerdere bronnen integreert en toepasbaar maakt voor onderbouwen van keuzes in biotoop- en populatiebeheer voor het duurzaam beheer van weidevogelgebieden. Dit detectie- en analysesysteem wordt in een co-creatieproces met eindgebruikers, beheerders, dataverzamelaars en systeemontwikkelaars opgesteld aan de hand van een iteratieve monitoring- en evaluatieserie in drie weidevogelgebieden. De volgorde van die gebieden is gekozen met het oog op toenemende naïviteit met betrekking tot hoogtechnologische bronnen en toenemende complexiteit van de vraagstukken. Daarnaast wordt een sensorintensieve meting georganiseerd om verschillende databronnen aan elkaar te kalibreren.

Contactinformatie

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Jelmer van Belle, contactpersoon
Telefoon: 06-10080878

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A.
 • DIKW Intelligence B.V.
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
 • Noardlike Fryske Walden
 • Orphiction
 • Regionaal Landschap Schelde-Durne vzw
 • Saxion
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
 • Steunstichting VZZ
 • Stichting Observation International
 • Stichting Sensing Clues
 • Vlaamse Landmaatschappij
 • Wageningen University & Research (WUR)