Toegankelijkheidsverklaring

Dit is de toegankelijkheidsverklaring van de website sia-projecten.nl.

Samenvatting

Naam van de website: https://www.sia-projecten.nl

Organisatie: Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO

Toegankelijkheidsstatus: Voldoet gedeeltelijk (B)

Beroep op 'onevenredige last': Nee

Datum van de verklaring: 29-09-2023

Meld een probleem met de toegankelijkheid van deze websiteNaar het webformulier

Toegankelijkheidsverklaring

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.sia-projecten.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Plan van aanpak verbetering toegankelijkheid

Deze website is gebouwd en opgeleverd in 2021 met als eis volledig te voldoen aan de eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De Stichting Accessibility heeft in juni 2021 een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd, gevolgd door een hercontrole in oktober 2021. Veel (technische) problemen zijn sindsdien verholpen. 

De website is opnieuw onderzocht in maart 2023. Hieruit kwam een nieuwe reeks met name technische problemen naar voren. In september heeft de Stichting Accessibility een hercontrole uitgevoerd. Hieruit bleek dat veel problemen zijn opgelost, enkele problemen blijven echter bestaan door technische beperkingen. We streven ernaar deze bij een volgende update te verhelpen.

Akkoordverklaring

Regieorgaan SIA is voornemens een nieuwe toegankelijkheidstoets te laten uitvoeren in het 2e kwartaal van 2024.

De toegankelijkheidsverklaring voor deze website en de wens tot een aanvullend toegankelijkheidsonderzoek is op 29-09-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Regieorgaan SIA.

Alex Verkade
Hoofd positionering
06 47 48 62 52
alex.verkade@regieorgaan-sia.nl

 

Contact

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via communicatie@regieorgaan-sia.nl.

Algemene toelichting

De toegankelijkheidsverklaring is gebaseerd op het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-141.html(externe link)

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.

Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4(externe link) en de toelichting bij artikel 3(externe link) van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiĆ«le informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiĆ«nte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe link).