CIRCOLLAB - CIRcular transition through COLLABoration in the metropolitan region Amsterdam

DossierSPR.ALG.01.027
StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2025
RegelingSPRONG
Thema's
  • KIA 1 - Energietransitie en Duurzaamheid
  • KIA 6 - Maatschappelijk Verdienvermogen
  • Sociale Studies
  • Economie
  • Bètatechniek
  • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
  • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar
  • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Dat vraagt een ongekende transitie in de wijze waarop onze
samenleving onderneemt, samenwerkt, denkt en doet. Stedelijke regio’s zijn de geijkte plek om een
transitie naar een circulaire economie in gang te zetten door hun dichte concentratie van kennis,
kapitaal, data en resources op een relatief klein oppervlak. De baten die deze transitie oplevert zullen
vooral in deze regio’s merkbaar zijn: minder verspilling, luchtvervuiling en CO2-uitstoot, meer
economische waarde en sociale impact.
CIRCOLLAB richt zich op het versterken van interdisciplinair praktijkgericht onderzoek voor de circulaire
transitie in de metropoolregio Amsterdam (MRA). De SPRONG-groep bestaat uit lectoraten van de
Centres of Expertise Urban Technology en Urban Governance & Social Innovation en de Faculteit
Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum
Maatschappelijke Innovatie Flevoland van Hogeschool Windesheim en de Academie van Bouwkunst van
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De SPRONG-groep combineert expertise vanuit het
technologische, creatieve, economische en sociale domein en verricht praktijkgericht onderzoek naar
‘circulair denken en doen’, ‘circulair ondernemen’, ‘circulair menselijk kapitaal’ en ‘circulair
samenwerken’ in relatie tot technische innovaties in twee waardeketens: de gebouwde omgeving en
consumptiegoederen.
De SPRONG-groep ontwikkelt, samen met actoren in de quadruple helix, een regionale infrastructuur
voor inventariseren en prioriteren van onderzoeksbehoeften en het programmeren, opbouwen en
uitwisselen van kennis. Hierbij worden kennis en ervaringen uit circulaire initiatieven, experimenten,
onderzoek en onderwijs aan elkaar en aan fysieke experimenteerruimtes verbonden, om gezamenlijk
van te leren, kennis te delen en op te schalen. Zo ontstaat een krachtige interdisciplinaire SPRONGgroep met de ambitie om het consortium uit te laten groeien tot dé regionale spil op het gebied van de
circulaire transitie in grootstedelijke regio’s en een erkende (inter)nationale speler voor
kennisuitwisseling en -opbouw op dit onderwerp.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Julie Ferguson, contactpersoon
Telefoon: 06 - 2853 0103

Consortiumpartners

bij aanvang project