City Deal Kennis Maken - implementatieplan per instelling

DossierCDKM.OP.06.003
StatusLopend
Startdatum1 november 2021
Einddatum31 oktober 2022
RegelingCDKM 2021 Opschaling

We hebben als Gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit (RU), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en ROC Nijmegen (ROC) de afgelopen jaren in gezamenlijkheid gewerkt aan het creëren van een rijke leeromgeving voor studenten en aan het bieden van een toegevoegde waarde voor de stad. Met behulp van de impulsfinanciering CDKM heeft CDKM Nijmegen sinds de ondertekening van de CDKM mooie resultaten geboekt. Wij hebben ervaring opgedaan met diverse interdisciplinaire en multi-level onderwijsprojecten in verschillende wijken, een netwerksamenwerking ontwikkeld en onderzoek gedaan naar de bijdrage van deze rijke leeromgevingen voor betrokkenen. Het is duidelijk geworden dat de betrokken kennisinstellingen en de gemeente Nijmegen het gedachtengoed van CDKM omarmen en het belang en de meerwaarde inzien van deze samenwerking (‘de stad als campus’). Maar het is ook duidelijk geworden dat deze samenwerking complex is, deze afstemming vraagt op meerdere niveaus binnen en tussen organisaties, en overbrugging vraagt van bestaande organisatiestructuren en onderwijssystemen.
Om onze gezamenlijke ambitie daadwerkelijk te bereiken is een volgende, verdiepende stap nodig. Om uit de ‘probeer- en pilotfase’ te komen tot een duurzame verankering in de curricula, is het nodig om ons in deze fase nadrukkelijker te richten op de leeromgeving van de betrokken instellingen en wat daar nodig is. Het wegnemen van (o.a. bureaucratische) barrières is noodzakelijk om grootschalige inbedding van deze onderwijsinnovatie mogelijk te maken. Gezien de complexiteit pakken we dit vraagstuk aan in de organisaties zelf, en ontwikkelen we gerichte implementatieplannen die aansluiten bij de specifieke organisatiestructuur, mogelijkheden en knelpunten van de betreffende organisaties. Deze implementatieplannen per instelling ontwikkelen wij in nauwe afstemming met elkaar. Op verschillende kernthema’s gaan wij onze ambities aanscherpen en concretiseren om te komen tot een implementatieplan per betrokken partner, inclusief financieringsmodel. De huidige aanvraag is bedoeld om deze stap, om te komen tot concrete implementatieplannen, te faciliteren en te versnellen.

Eindrapportage

De gezamenlijke ambitie van CDKM Nijmegen (Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen, ROC Nijmegen en gemeente Nijmegen) heeft zich altijd gericht op duurzame inbedding
in het onderwijs. Om deze ambitie te bereiken is een volgende, verdiepende stap nodig. Om uit
de ‘probeer- en pilotfase’ te komen tot een duurzame verankering in de curricula, is het nodig om
ons in deze fase nadrukkelijker te richten op wat nodig is op het niveau van de betrokken
instellingen. Het wegnemen van (o.a. bureaucratische) barrières is noodzakelijk om grootschalige
inbedding van deze onderwijsinnovatie mogelijk te maken.
Gezien de complexiteit hebben we dit vraagstuk bij de organisaties zelf aangepakt. We
hebben per organisatie gerichte implementatieplannen ontwikkeld die aansluiten bij de specifieke
organisatiestructuur, mogelijkheden en knelpunten van de betreffende organisaties. Deze
implementatieplannen per instelling zijn in nauwe afstemming met het consortium ontwikkeld.
Parallel aan de processen binnen de organisaties hebben we ook het gezamenlijke proces
voortgezet om de ambitie van CDKM Nijmegen te verwezenlijken. Dit heeft geresulteerd in een
gezamenlijk implementatieplan van CDKM Nijmegen.
De opgestelde implementatieplannen zijn tot stand gekomen op basis van verschillende
instellingsbrede focusgroepen en gesprekken. Een uitgevoerd literatuuronderzoek biedt een
theoretische basis voor de implementatieplannen. De opgestelde implementatieplannen, zowel op
instellings- als consortiumniveau, kunnen per instelling rekenen op bestuurlijke steun en
draagkracht.

Contactinformatie

Radboud Universiteit

S. Bleize, contactpersoon
Telefoon: 024-3611572

Consortiumpartners

bij aanvang project