Disseminatie diagnosetool toekomstbestendig ondernemen

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2019
Einddatum
30 april 2019
Thema's
Geen

Project: Toekomstbestendig Ondernemen
Bedrijven moeten continue inspelen op veranderingen en hebben hiervoor goed én flexibel personeel nodig. Doel van dit project was om ondernemers te helpen maatregelen te vinden die passen bij de behoefte aan flexibiliteit, zowel op korte als lange termijn.
In dit project zijn 11 case studies uitgevoerd bij MKB-bedrijven in Flevoland. In elk van de bedrijven is onderzocht wat de flexibiliteitsbehoefte was, waardoor de behoefte beïnvloed werd, en in welke mate de bestaande maatregelen in het bedrijf pasten bij de flexbehoefte. Vervolgens konden – waar nodig- aanvullende maatregelen worden genomen.
De huidige flexbehoefte en het flexvermogen (de huidige maatregelen) van de organisatie zijn bepaald aan de hand van een vragenlijst en interviews met directie en medewerkers. Daarnaast is in de interviews informatie verzameld over toekomstverwachtingen. Op basis van de verzamelde gegevens is per bedrijf de huidige match tussen flexbehoefte en flexvermogen bepaald en beoordeeld of dit ook past binnen de toekomstplannen. Deze aanpak is in dit project doorontwikkeld tot een diagnosetool, waarmee organisaties zelf de flexbehoefte en het flexvermogen in kaart kunnen brengen.
De huidige match is per bedrijf besproken in een werksessie met vertegenwoordigers van directie, HR en uitvoerend personeel. Ook is hierin bepaald welke acties nodig zouden zijn om de match tussen behoefte en vermogen te verbeteren en behouden. Hieruit bleek dat er 3 ‘stappen’ zijn welke organisaties moeten doorlopen om de flexbehoefte op te vangen:
A: dempen van de flexbehoefte door een passende marktstrategie en overleg met klanten;
B: professionaliseren van processen, management en HR;
C: het kiezen van de juiste mix aan personele flexmaatregelen. Hiervoor zijn in dit project maatregelen tegen elkaar afgewogen aan de hand van een flexeffect tool (de ‘spintool’) .

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Anneke Goudswaard
Contactpersoon

Anneke Goudswaard
Contactpersoon