Duurzaam bodembeheer

DossierPVG.DZ19.BODEM.001
StatusLopend
Startdatum30 november 2019
Einddatum1 juni 2022
RegelingPVG Thematische calls 2019
Thema's
 • Agro en Food
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiĆ«ntie: Duurzame circulaire impact
 • Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
 • Agri & Food
 • 7: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
 • 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit

Gezonde bodems zijn een basisvoorwaarde om de samenleving te voorzien in voeding, biomassa (energie),
vezels, voer en ook diensten zoals waterbuffering en -zuivering, koolstofvastlegging en biodiversiteit. Maar
de bodemkwaliteit staat onder druk en daarmee worden deze diensten bedreigd.
Duurzaam bodembeheer leidt tot een betere bodemvruchtbaarheid voor de landbouw en levert de
samenleving duurzamer geteeld voedsel, een betere waterkwaliteit en grotere waterbuffering, een grotere
biodiversiteit en draagt bij aan de klimaatopgave (1,5 megaton extra CO2-reductie door slim landgebruik).
Steeds meer akkerbouwers en melkveehouders zijn actief bezig met het verbeteren van hun bodembeheer.
Kennis over duurzaam bodembeheer is echter versnipperd. Wat deze kennis betekent voor de boeren
verschilt bovendien per grondsoort, regio, bedrijfstype en vaak ook per perceel. De doorstroom en
toepassing van de beschikbare kennis vormt een belangrijk struikelblok bij het duurzamer maken van
teelten.
Het doel van dit project is om de ondernemer bij te staan in het maken van de juiste keuzes, o.a. over
organisch stofbeheer, bemesting, grondbewerking, gewasbescherming, bouwplan en waterhuishouding. Hoe
kan het inzicht voor de ondernemer worden vergroot in de handelingsperspectieven rond gebiedsgericht
optimaal bodembeheer om landbouw klimaatslim te maken? Het landschap staat daarbij centraal. De regio is
het uitgangspunt voor het bodembeheer, de aanwending van lokale grondstofstromen, de optimalisatie van
koolstofvastlegging en andere ecosysteemdiensten. Deze insteek biedt kansen voor het ontwikkelen, testen
en verbeteren van tools en maatregelen rond duurzaam bodembeheer en voor draagvlak en acceptatie
daarvan.
Het onderzoek richt zich op het opstellen van adviezen (handelingsperspectief) met een integrale
benadering van duurzaam bodembeheer, die leiden tot een klimaatbestendig teeltsysteem dat tegemoet
komt aan de ecosysteemdiensten voedselproductie, waterbeheer, biodiversiteit en koolstofvastlegging.
De samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven leidt tot nieuwe kennis en inzichten in
beslissingsondersteunende tools en teeltmaatregelen voor duurzaam bodembeheer, toepassing hiervan in
de praktijk en inbedding in het onderwijs.

Contactinformatie

Aeres Hogeschool

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • Aequator Groen & Ruimte bv
 • Bioclear earth B.V.
 • LTO Noord
 • Noordelijke Friese Wouden
 • Overige cofinanciering (vraag Sjoerd)