Duurzaam Gebiedsgericht Werken

DossierPVG.DZ23.08.001
StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2026
RegelingPVG Thematische calls 2023

Duurzaam Gebiedsgericht Werken Het Rijk heeft met het Nationaal Programma Landelijk Gebied kader en doelen gegeven aan de regionale gebiedsaanpakken. Dit moet leiden tot een transitie van het landelijk gebied waarbij water en bodem leidend zijn en biodiversiteit, klimaat en verdienvermogen onderdeel zijn van het transitieproces.
Professionals die in gebiedsaanpakken werken, vragen ons om kennis en vaardigheden over transitieprocessen, doelinterventies, de institutionele context en om professionalisering voor effectieve samenwerkingen:
‘Hoe kunnen gebiedsmanagers effectief werken aan transities om de NPLG-doelen te realiseren en welke belemmeringen bestaan er op dit moment op het gebied van kennis en vaardigheden, en ook in de institutionele omgeving waarbinnen zij moeten werken?’
In dit project gaat ons interdisciplinaire onderzoeksteam na hoe we uit ervaringen met vraagstukken in lopende regionale gebiedsprocessen aanknopingspunten, samenwerkingsvormen en generaliseerbare oplossingen kunnen vinden. Daarmee helpen we gebiedsmanagers om hun handelingsrepertoire voor deze vraagstukken te verrijken.
Dat doen we in 4 stappen:

  1. Door als onderzoekteams actief in gebiedsprocessen in Oost-Gelderland en Midden-Brabant deel te nemen.
  2. Door 10 gebiedsprocessen te monitoren, observeren en reflecteren.
  3. Door uit deze gebiedsprocessen belemmeringen en kansen in institutionele kaders te identificeren.
  4. De lessen en ervaringen maken we:
a. Via reflexieve monitoring overdraagbaar in een learning community van en voor gebiedsmanagers.
b. Bruikbaar in het onderwijs en leven-lang-lerentrajecten.
Beoogde resultaten zijn:
• Bouwstenen voor gebiedsmanagement waarin handreikingen voor samenwerking, transitie, en hoe water en bodem sturend kunnen zijn.
• Een advies aan beleidsmakers over de institutionele kaders die onderdeel zijn van een beoogde gebiedstoekomst en de kaders voor het proces daarnaartoe.
• Een aanzet voor een praktijkvorm van de learning community van LNV-RTLG: de Transitieschool.
Het lectoraat Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw van Hogeschool Van Hall Larenstein leidt het onderzoeksteam, dat bestaat uit lectoren en onderzoekers van de vier groene Hbo’s en CHE.

Contactinformatie

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Rik Eweg, contactpersoon