Expeditie Agrarisch Bedrijfsovername Living Lab Noord Nederland

DossierPVG.BO.ll01.006
StatusLopend
Startdatum1 april 2020
Einddatum31 juli 2022
RegelingPVG Duurzame bedrijfsovername 2019-2023
Thema's
 • Economie
 • Agro en Food
 • Sociale Studies
 • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatneutrale landbouw en Voedselproductie
 • Landbouw, Water en Voedsel - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 • Landbouw, Water en Voedsel - Kringlooplandbouw
 • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Agri & Food
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
 • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Een duurzame bedrijfsovername van een agrarisch familiebedrijf vraagt veel van de overdrager en overnemer. In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” is afgesproken dat jonge boeren worden ondersteund bij de bedrijfsovername. Dit project zal daaraan bijdragen door het tot stand komen van een Kenniscentrum Bedrijfsovername. Hier kunnen bedrijfsoverdragers en overnemers hun zoektraject starten naar voor hun relevante informatie en begeleidingstrajecten.
De onderzoeksvraag van het project Expeditie Agrarische bedrijfsovername Living lab Noord-Nederland luidt dan ook: Hoe kan de bestaande infrastructuur voor ondersteuning van duurzame bedrijfsovername worden verbeterd en uitgebreid?
Het onderzoek dat loopt van april 2020 tot april 2022 zal starten met een inventarisatie van bestaande ondersteuningstrajecten gericht op een duurzame bedrijfsovername in de Agrarische sector. Daaropvolgend zal onderzocht worden hoe ondersteuningstrajecten verbeterd en in de praktijk toegankelijker gemaakt kunnen worden voor de doelgroep. Afsluitend zullen de resultaten interactief worden weergegeven in een fictieve landschapskaart waarin bedrijfsovernemer, -overdrager en hun familieleden hun weg vinden langs relevante themagebieden.
Deze landschapskaart zal specifiek in Living Lab Noord-Nederland verder worden uitgewerkt tot een prototype ‘Serious game’. Daarmee doen gebruikers in een veilige omgeving ervaringen op die relevant zijn voor het doorlopen van het bedrijfsovernameproces. Ze verkennen de route om tot een duurzame bedrijfsovername te komen in de werkelijke situatie.
Dit onderzoek zal vanuit een samenwerking van hogescholen (VHL, Windesheim, NHL Stenden, Aeres) en MBO worden gedaan bij agrarisch ondernemers (toekomstig ondernemers, zij die in verschillende fases van de bedrijfsovername zitten en bij ondernemers die dit achter de rug hebben), hun families en de adviespraktijk.
Door de vorm, Living Lab, zullen resultaten uit het project direct hun doorwerking in de praktijk vinden en zal het project bijdragen aan het versterken van het netwerk (onderwijs, ondernemers en adviespraktijk).

Contactinformatie

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • Agrifirm
 • CIV Akkerbouw
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Living Lab Natuurinclusieven melkveehouderij Fryslân
 • Provinsje Fryslân