Expeditie Agrarische Bedrijfsovername - Living Lab Oost

DossierPVG.BO.ll01.002
StatusLopend
Startdatum1 mei 2020
Einddatum31 december 2022
RegelingPVG Duurzame bedrijfsovername 2019-2023
Thema's
 • Agro en Food
 • Landbouw, Water en Voedsel - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 • Energie en Klimaat - In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal
 • Landbouw, Water en Voedsel - Kringlooplandbouw
 • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatneutrale landbouw en Voedselproductie
 • Tuinbouw en uitgangsmaterialen
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Agri & Food
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening

De uitdagingen waar agrarische bedrijven voor staan zijn groot en dit legt een extra druk op het bedrijfsovernameproces. Een proces dat al onder druk staat door schaalvergroting en de stijging van de grondprijs. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt heeft in samensprak met het ministerie van LNV en LTO het plan om een kenniscentrum bedrijfsovername te starten. In het project ‘Expeditie bedrijfsovername’ wordt overzicht over en inzicht in de bestaande kennisinfrastructuur voor advisering in de bedrijfsovername samengesteld. Met een brede groep betrokkenen bij agrarische bedrijfsovername wordt een totaal overzicht opgesteld van het overnameproces en de beschikbare adviesdiensten. Daarbij is naast de technische aspecten (financieel en juridisch) specifiek aandacht voor de sociaal-emotionele kant: de familie en de interactie tussen de overnemer/overdrager, ook als het gaat om visievorming voor de toekomst van het bedrijf in relatie tot de grote uitdagingen van markt en maatschappij. Dit project is 1 van 4 projecten waarbij ieder project zich richt op specifieke regio’s en deelsectoren van de landbouw. Het Living Lab Oost wordt geleid door Aeres Hogeschool en richt zich primair op deelsectoren melkveehouderij en akkerbouw in het midden en oosten van het land. Vanuit een gezamenlijk opgezette werkwijze en wordt gewerkt aan het eindproduct: een ‘landkaart’ van het bedrijfsovernameproces met daarin specifiek aandacht voor regionale en sectorale verschillen. Vanuit de analyse van de behoefte aan en het aanbod van ondersteuning volgen ontwikkelwensen voor (door)ontwikkeling van methodieken, deze worden waar mogelijk ontwikkeld en getest binnen de kaders van het project. De landkaart kan in de advisering gebruikt worden om een bedrijf inzicht te geven over de route van hun eigen ‘expeditie’ langs de voor hen relevante aspecten van het bedrijfsovernameproces. Het project werkt met een breed consortium die belanghebbenden zijn bij een goed doorlopen bedrijfsovernameproces.

Contactinformatie

Aeres Hogeschool

Ron Methorst, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • Agrivaknet
 • De Boer cs
 • Wageningen University & Research (WUR)