Fieldlab Circulaire meststoffen

DossierPVG.DZ22.06.004
StatusLopend
Startdatum1 juli 2023
Einddatum30 juni 2025
RegelingPVG Thematische calls 2022
Thema's
 • Plant
 • Landbouw, water en voedsel
 • Energietransitie & duurzaamheid
 • Agro en Food
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiĆ«ntie: Duurzame circulaire impact
 • Agri & Food
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening

Door de jaren heen heeft Nederland een grote intensieve veestapel verkregen. Hierdoor is er al decennia lang sprake van een fors volume aan mestoverschot, vanwege steeds stringentere wetgeving in de gebruikmaking van de mineralen in mest in de land- en tuinbouw. Daardoor worden meststoffen veelal getransporteerd naar het buitenland. Duurzame verwerking van het Nederlandse mestoverschot tot inpasbare marktconforme mineralen en organische stoffen bieden daarom een lonkend perspectief voor het stimuleren van circulaire land- en tuinbouw, met aansluiting op de contouren van het toekomstige mestbeleid. Echter, het gebruik van circulaire meststoffen in de Nederlandse land- en tuinbouw is nu nog beperkt. Primaire producenten beschikken over beperkte kennis, informatie en kansrijke voorbeelden. Tegelijkertijd zijn mestverwerkingsinitiatieven vaak aanbod gedreven geweest voor afzet in het buitenland, met als gevolg dat de verkregen eindproducten niet goed aansluiten op de wensen en eisen van de Nederlandse land- en tuinbouw. Dit project is er daarom op gericht om het gebruik van circulaire meststoffen en organische stoffen in de praktijk te stimuleren via praktijkonderzoek en kennisverspreiding.
De centrale vraagstelling van dit project luidt: Welke bemestingsproducten, afkomstig van dierlijke mest en andere organische reststromen zijn waardevol voor de akkerbouwer of tuinder en hoe kan het gebruik hiervan in deze sectoren gestimuleerd worden? Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame ontwikkeling van toekomstbestendige kringlooplandbouw, door het mestoverschot beter te verwerken en de eindproducten gebieds- of sector-specifiek af te zetten aansluitend op de praktijkeisen.
Het project wordt uitgevoerd door een consortium van vier hogescholen, kennispartijen en bedrijven. Activiteiten zijn gericht op praktische toepassing van circulaire meststoffen in de huidige praktijk of nabije toekomst, en het ontwikkelen van duurzame en veerkrachtige handelingsperspectieven voor agrariƫrs. Het delen van kennis over optimale toepassing van circulaire meststoffen in open en bedekte teelten is daarom een centraal onderdeel van het project.

Contactinformatie

HAS green academy

Rob Bakker, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Aeres Hogeschool
 • AgriFood Capital B.V.
 • Bioclear earth B.V.
 • deBaai
 • Delphy B.V.
 • Hogeschool Inholland
 • HoSt Biogas B.V.
 • Joost Knijff Agro B.V.
 • Maatschap Van der Bos-Weidenaar
 • Stichting Biosintrum
 • Stichting Innovatie Glastuinbouw
 • Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding
 • Van der Knaap Diensten B.V.
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Netwerkleden

 • Circular Values B.V.
 • EcoLaNa
 • Greenport West-Holland
 • Koppert B.V.
 • Lentiz Onderwijsgroep
 • Stichting Greenport Aalsmeer
 • Stichting Vertify
 • Wageningen University & Research
 • Yuverta