Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw

DossierPVG.DZ20.INCL.001
StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023
RegelingPVG Thematische calls 2020
Thema's
 • Agro en Food
 • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
 • Landbouw, Water en Voedsel - Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld, ook na 2100
 • Energie en Klimaat - In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal
 • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatneutrale landbouw en Voedselproductie
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
 • Kwaliteit van de omgeving
 • Agri & Food
 • 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
 • 3: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
 • 7: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening

Verbinden van landbouw en natuur is een belangrijke uitdaging. Voor individuele boeren, voor de 40 collectieven waarin boeren samenwerken, voor de partners in de keten en voor een breed scala aan belanghebbenden. Uitdagingen zijn er in het operationeel beheer, de bedrijfsvoering, het verdienmodel en de relaties met organisaties en overheden - oftewel op ecologisch, economisch, sociaal en institutioneel vlak niveau. Binnen Nederland kunnen er grote verschillen zijn tussen gebieden in de uitdagingen die daar spelen Dit betekent dat de uit onderzoek bekende algemene set van succes- en faalfactoren niet zomaar integraal voor elk gebied geldt. Er zal een vertaalslag gemaakt moeten worden van algemeen naar gebiedsspecifiek. Dit project maakt die vertaalslag, samen met praktijkorganisaties, in 3 werkpakketten.
In Werkpakket 1 bouwen we een set concrete, praktische handvatten voor organisaties in een gebied om de algemene succes- en faalfactoren te kunnen vertalen naar concrete kansen en knelpunten in de context van een gebied (ontworpen en getest in de praktijk). Op basis hiervan worden voor en met gebiedspartners een aantal doelen geformuleerd. Deze vormen de basis voor Werkpakket 2 waarin we een meerjarig actieplan opstellen binnen 7 casussen vanuit praktijkorganisaties. Dit actieplan werkt aan het benutten van kansen en het zo goed mogelijk omgaan met de knelpunten, het wordt opgestart in het project en zal doorlopen na afsluiting van het project. Doordat de casussen over Nederland verspreid zijn ontstaat een breed palet aan ervaringen waar we in Werkpakket 3 van leren. We vertalen de ervaringen naar praktijkgerichte, toepasbare kennis en producten voor praktijk en onderwijs.
Op deze manier legt dit project de verbinding tussen waardevolle kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan en de concrete uitdagingen om natuurinclusieve landbouw in een specifieke context te ontwikkelen. Met daarbij aandacht voor de ecologische, economische, sociale en institutionele aspecten.

Contactinformatie

Aeres Hogeschool

S. Hagedoorn, contactpersoon
Telefoon: 062088166

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • AOC Clusius College
 • Bioboerderij 't Schop
 • BoerenNatuur.nl
 • Coƶperatie De Marke U.A.
 • D.A.J. Verschure
 • De Belofte Bio
 • FAC
 • Firma Rust-hoff
 • Gemeente Midden-Delfland
 • HAS Hogeschool
 • Hogeschool Inholland
 • MTS Millenaar
 • Mts. Van der Bos-Weidenaar
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Zuid-Holland
 • Stichting Flevo-Landschap
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Netwerkleden

 • AOC Terra
 • CIV Groen
 • Kringloopboeren Netwerk, Midden-Delftland