HNT: gas erop!

DossierPVG.DZ19.PLANT.001
StatusAfgerond
Startdatum2 december 2019
Einddatum8 april 2024
RegelingPVG Thematische calls 2019
Thema's
 • Agro en Food
 • Agri & Food
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Energietransitie
 • Tuinbouw en uitgangsmaterialen
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
 • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
 • Onderwijs en talentontwikkeling

Het Nieuwe Telen (HNT) is een teeltmethode waarbij nieuwe inzichten op het gebied van kasklimaat en een verandering in het gedrag van de teler leiden tot een optimaal teeltresultaat in een (semi) gesloten kas, met als neveneffect het besparen van energie. Ondanks de mogelijke voordelen van HNT blijkt dit ‘omdenken’ in de praktijk niet vanzelf te landen en is een nieuwe impuls nodig.
In de afgelopen jaren zijn al meerdere gesprekken gevoerd tussen het groene onderwijs en het programma Kas als Energiebron, waarbij de behoefte aan kennisverspreiding via het onderwijs aan de orde is geweest, maar niet in detail is uitgewerkt terwijl de behoefte aan deze detaillering aanwezig is bij zowel het programma, het onderwijs (HBO en MBO) als het bedrijfsleven. Die detaillering is in dit voorstel uitgewerkt in onder andere curriculumontwikkeling MBO en HBO, learning communities in de verschillende tuinbouwregio’s (met cursussen, demo’s, toegepast onderzoek).
De consortiumpartners zijn de 4 agrarische hogescholen, het CIV-Tuinbouw, kennisinstellingen WUR, brancheorganisaties, toeleveranciers en agrarische bedrijven. De projectonderdelen bestaan uit een stappenplan transitie HNT, toolontwikkeling, kennisoverdracht via onderwijs en communicatie en valorisatie.
In het project wordt HNT indringend met veel glastuinders besproken via een scan, waarin niet alleen de situatie op het bedrijf wordt gemonitord, maar ook kennisvragen worden opgehaald en advies gegeven wordt over laagdrempelige vervolgstappen op bedrijfsniveau. In de tuinbouwgebieden komen learning communities waar bestaande kennis en nieuwe kennis op verschillende manieren wordt gedeeld. Nieuwe tools en nieuwe vormen van kennisoverdracht/delen helpen tuinders bij het zetten van vervolgstappen.

Eindrapportage

Het Nieuwe Telen (HNT) is een teeltmethode gebaseerd op nieuwe inzichten in kasklimaat
gecombineerd met een andere rol van de teler. Waar teeltstrategieën in het verleden zijn ingestoken op
energiebesparing met een minimum aan technische investeringen gaat HNT uit van de behoeften van
de plant. Een plant in balans is een weerbaarder en beter producerend gewas. Dit vraagt niet alleen
minder energie, maar levert ook een betere productkwaliteit met verminderd gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen.
Ondanks een groot aanbod van expertise, technologie en data heeft HNT nog niet de vlucht genomen
die werd verwacht. Het project is gericht geweest op het versnellen van adoptie van HNT via het
onderwijs. De student en zijn opleiding zijn het uitgangpunt voor de implementatie van HNT in de
praktijk. In de opzet van dit project is de koppeling tussen de netwerken van MBO, HBO en het
programma Kas als Energiebron gemaakt.
In de looptijd van het SIA project heeft een veelheid aan activiteiten plaats gehad. Zo is er een
inventarisatie gedaan naar de mate waarin HNT al is geïmplementeerd door telers. Er is
onderwijsmateriaal gemaakt variërend van handboek tot webinars en een Serious Game rond het
simulatieprogramma Kassim. Diverse projecten, stages en afstudeerprojecten zijn gericht op
teelttechnische en economische vraagstukken rond HNT. Belangrijk onderdeel zijn de Learning
Communities, opgezet in de zeven meeting points van het CIV. Hier kwamen studenten, docenten en
werkveld bij elkaar om van elkaar te leren.
Onderliggende verslagen van activiteiten alsmede andere producten zijn, zover niet met een
vertrouwelijk karakter, beschikbaar op de website GroenKennisNet en/of bij projectbeheerder HAS
Hogeschool.

Contactinformatie

HAS green academy

Monique de Knegt, contactpersoon
Telefoon: 06-51534033

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Aeres Hogeschool
 • De Peelkroon B.V.
 • Delphy B.V.
 • Fa. van der Harg
 • Glastuinbouw Nederland
 • Hogeschool Inholland
 • Improvement Centre B.V.
 • Kwekerij Greenlight B.V.
 • Lentiz Onderwijsgroep
 • LetsGrow.com B.V.
 • Overige cofinanciering (vraag Sjoerd)
 • Schoenmakers Group B.V.
 • Stichting Vertify
 • Ter Laak orchideeën B.V.
 • Tomatenkwekerij van den Belt B.V.
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
 • Wageningen University & Research
 • Zandvoort Flowers B.V.