Kennis voor grasland en beweiding

DossierPVG.DZ21.03.002
StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024
RegelingPVG Thematische calls 2021
Thema's
 • Plant
 • Dier
 • KIA 2 - Landbouw, Water en Voedsel
 • Agro en Food
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Kwaliteit van de omgeving
 • Agri & Food
 • Duurzaam transport en intelligente logistiek

Meer beweiding en een betere benutting van gras draagt bij aan meer biodiversiteit, een goed inkomen voor de boer, minder ammoniakemissie en het sluiten van kringlopen. Het beheer van grasland is echter ingewikkeld geworden door de complexiteit van de verschillende wensen. Vanuit deze achtergrond is het project “Kennis voor grasland en beweiding” ontstaan. De onderzoeksvraag is: hoe kunnen graslanden optimaal beheerd en benut worden om waarde te creëren voor de grazers, de ondernemer én de maatschappij? Een consortium bestaande uit groene hbo’s, groene mbo’s, melkveehouders, een keten van melkveehouders en zuivel, een adviesbureau en buitenlandse onderzoeksinstellingen gaat zich gedurende twee schooljaren richten op deze vraag (september 2022 – augustus 2024). Met dit consortium is er aansluiting op een breed netwerk van relevante stakeholders en via de studenten en leerlingen van de hbo's en mbo’s is er ook direct contact met de toekomstige generatie van bedrijfsopvolgers en adviseurs. Het project ondersteunt veehouders bij de diverse ecologische, economische en maatschappelijke wensen die samenhangen met grasland. Er worden vier sporen gevolgd: technische kennis, mind-set, tools en training/scholing. Deze zijn uitgewerkt in vier werkpakketten, met de volgende doelen: i) inzicht in de invloed van graslandmanagement op relevante functies van grasland én het aangeven van handelingsperspectief voor veehouders, ii) begrijpen wat (huidige en toekomstige) veehouders beweegt, identificeren van belemmeringen bij gebruik van grasland en beweiding, inzicht in de sociale omgeving van bedrijven met grasland en identificeren van oplossingsrichtingen, iii) ontwikkelen van een set aan tools die de melkveehouder op het eigen bedrijf praktische ondersteuning bieden in het graslandmanagement om tot een betere benutting van grasland en beweiding te komen, en iv) ondersteunen van graslandmanagement en beweiding door training en scholing van (toekomstige) gebruikers. Met de kennis uit dit project kunnen handelingsperspectieven aan huidige en toekomstige veehouders gegeven worden.

Contactinformatie

Aeres Hogeschool

Agnes van den Pol-van Dasselaar, contactpersoon
Telefoon: 06-28754767

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Aeres VMBO + MBO
 • AOC Terra
 • Boerderij de Verwondering
 • D.J. Hettinga
 • Dirksen Management Support B.V.
 • Grünlandzentrum
 • HAS green academy
 • Hoeve Boveneind
 • Hogeschool Inholland
 • Maatschap Duiven-Spijkerman
 • Pels Melkvee
 • Teagasc
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
 • Yuverta
 • ZuivelNL

Netwerkleden

 • Dairy Campus (Wageningen Livestock Research)
 • Wageningen University & Research (WUR)