Klimaatrobuuste landschappen: Verbinden van Landbouw en Natuur

DossierLINTL.INST.L04.009
StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2025
RegelingL.INT Lectorposities bij instituten
Thema's
 • Agro en Food
 • Landbouw, Water en Voedsel - Kringlooplandbouw
 • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatneutrale landbouw en Voedselproductie
 • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
 • Water
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • De Blauwe route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Agri & Food
 • 7: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
 • 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Het lectoraat ‘Klimaatrobuuste landschappen: verbinden van landbouw en natuur ‘ zal onderzoek doen naar de bijdrage van andere vormen van landbouw aan het verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit door een koppeling met de natuur te maken. De droogte van afgelopen zomers heeft tot opbrengstenderving geleid bij agrariërs en de natuur is beschadigd door verdroging. Er worden momenteel maatregelen getroffen om droge periodes beter op te vangen in de toekomst. Bijvoorbeeld in beekdallandschappen wordt het water langer vastgehouden en hierdoor worden sommige gebieden te nat om de huidige bedrijfsvoering van agrariërs door te zetten. Dit biedt het kansen voor andere agrarische gebruiksvormen en dit te combineren met natuurherstel. Op de drogere delen kunnen droogte resistente gewassen geteeld worden zoals sorghum op een natuurinclusieve wijze. De natte gebieden in het landschap kunnen dienen als waterbuffer en natte teelten kan het water filteren. Dit heeft een positief effect op waterkwaliteit, biodiversiteit in de omliggende natuur. Echter, voordat een agrariër kan om schakelen naar andere landbouwvormen heeft deze onder andere kennis en ervaring nodig. De centrale onderzoeksvraag luidt: Op welke wijze kunnen klimaatrobuuste landschappen bijdragen aan het verbinden van landbouw en natuur, om zo biodiversiteit en waterkwaliteit te verbeteren en agrarisch perspectief te ontwikkelen? Er zal onderzoek verricht worden langs drie onderzoekslijnen welke zullen leiden tot: 1) praktijkkennis op het gebied van nieuwe teeltechnieken ten behoeve van het verdienmodel, 2) kennisontwikkeling over de wijze hoe de verbinding tussen klimaatrobuuste landbouw, natuurontwikkeling en waterkwaliteit gemaakt kan worden ten behoeve van de biodiversiteit en 3) het agrarisch vakmanschap zal verder ontwikkeld worden door kennisdeling. Het lectoraat zal een belangrijke bijdrage leveren aan onderwijsontwikkeling en adviezen richting de overheid over het instrumentarium om zo de transitie naar een klimaatrobuuste landschappen verder in gang te zetten voor een gezonde leefomgeving in een veranderend klimaat.

Contactinformatie

HAS Hogeschool

Ellen Weerman, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • KWR Water B.V.
 • Landgoed Groot Overbrugge B.V.
 • NIOO
 • Onderzoekcentrum B-Ware B.V.
 • Provincie Noord-Brabant
 • Stichting Bargerveen