Meer Waarde met Mosselen

Dossier2014-01-126PRO
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2015
Einddatum27 juli 2020
RegelingRAAK-PRO
Thema's
  • Water
  • Agri & Food
  • Landbouw, Natuur en Milieu

Aanleiding
In de Oosterschelde hebben de intergetijdengebieden (de stukken die bij laag water droogvallen, ook wel: litoraal) last van een proces dat bekendstaat als zandhonger. De afkalving is groter dan de aangroei en zonder ingrijpen zal deze erosie ervoor zorgen dat het gebied uiteindelijk onder water verdwijnt. Zandhonger bedreigt de landschappelijke kwaliteit, belangrijke habitattypen en natuurwaarden. Tegelijkertijd willen schelpdierkwekers de productie van mossels en oesterbroed in het gebied verhogen. Litorale mosselbanken kunnen een oplossing bieden omdat ze mogelijk erosieremmend werken.

Doelstelling
De centrale vraagstelling waarop dit onderzoek antwoorden zoekt, valt in drie deelvragen uiteen:
" Hoe kunnen litorale mosselbanken in de Oosterschelde worden aangelegd?
" Welke waarde levert dit op?
" Zijn de verschillende functies - economie, plaatstabiliteit en natuur - te verenigen, en zo ja, hoe?
De projectleden onderzoeken wat de methoden en (rand)voorwaarden zijn voor het construeren van een litorale mosselbank. Ze onderzoeken factoren in aanleg en actief langdurig beheer die meerwaarde voor commerciƫle productie, plaatstabiliteit en natuur van de schelpdierbank leveren. Ze kijken bovendien naar mogelijkheden om deze meerwaarde te balanceren en te optimaliseren.

Beoogde resultaten
Het belangrijkste concrete resultaat van het project is een beproefde methode, met guidelines en protocollen, voor de aanleg van litorale mosselbanken.
Een waardenmodel zal inzicht geven in duurzaam beheer. De nieuwe kennis, inzichten en producten worden online in het bestaande kennismanagementsysteem van de Delta Academy, de Delta Expertise Site (wiki), geĆÆncorporeerd en zo breed ontsloten. Het projectteam publiceert over de nieuwe kennis, en de kennis en producten gaan deel uitmaken van het onderwijs en de nascholing van de hogeschool.