MKB@Work

DossierRAAK.MKB04.002
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2016
Einddatum19 februari 2019
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • Gezondheid en Zorg
  • Creatieve industrie
  • Life Sciences & Health

Participatiewet, social return, baanafspraakbanen, quotumheffing – van MKB’ers wordt gevraagd werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Quotumwet kan zelfs een boeteheffing opleggen als er onvoldoende werkplekken voor arbeidsbeperkten komen. De overheid dwingt MKB’ers hiermee over te gaan tot inclusief werkgeverschap. MKB’ers uit o.a. de bouw, afvalverwerking en schoonmaak kunnen geschikte werkplekken bieden en zijn bereid om hun bedrijf te richten op deze sociale innovatie. In de praktijk blijkt echter dat het MKB geen invulling kan geven aan deze innovatie, omdat kandidaten niet worden aangeleverd en/of niet over de juiste capaciteiten beschikken en omdat wet- en regelgeving belemmerend werkt. MKB’ers willen dit verbeteren samen met gemeenten.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. MKB’ers ervaren dat gemeenten zich wel willen opstellen als partner van het bedrijfsleven, maar dat dat in de praktijk niet lukt. MKB’ers willen een structurele samenwerking met gemeenten tot stand brengen, waarbij ze zelf meer sturing geven aan de selectie en plaatsing van kandidaten, met minder regels. Omdat ze niet weten hoe ze dit van de grond kunnen krijgen vragen ze de Hanzehogeschool Groningen hiervoor handvatten te bieden. Gemeenten willen hier graag aan meewerken, omdat zij een beter beeld willen krijgen van de concrete behoeften van MKB’ers waardoor de door hen ingezette werkgeversbenadering beter aansluit op individuele MKB’ers. Door de nieuwe kennis van het project over een effectieve werkgeversbenadering zijn studenten beter voorbereid op de praktijk van de uitvoering van de Participatiewet en social return.
De Hanzehogeschool Groningen zal samen met 26 MKB-bedrijven, MKB-Nederland Noord, De Normaalste Zaak, de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, een werkplan met spelregels ontwikkelen voor structurele samenwerking van MKB met gemeenten, waardoor MKB’ers kunnen voldoen aan de verplichtingen in het kader van social return en de Participatiewet en daadwerkelijk uitvoering kunnen geven aan inclusief werkgeverschap.

Eindrapportage

MKB@Work: Partnerschap door regelruimte
Via de Participatiewet in 2015 en een stroom aan wetgeving daarna, probeert de overheid ondernemers zo ver te krijgen dat ze mensen met een beperking in hun bedrijven laten werken. Mkb’ers creëren deze werkplekken, maar hebben hierbij een structurele samenwerking met gemeenten nodig, waarbij ze met minder regels zelf meer regie krijgen bij de werving, selectie en plaatsing van kandidaten. Ondernemers hebben behoefte aan gemeenten die creatief meedenken en aan flexibiliteit. Door cultuurverschillen, verschil in belangen en de hoos aan bijkomende wet- en regelgeving waardoor gemeenten nauwelijks toekomen aan het vinden van de regelruimte, komt deze samenwerking onvoldoende van de grond.
Het lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool onderzocht de samenwerking van ondernemers met de overheid in het kader van de Participatiewet. Uit dit onderzoek blijkt dat ondernemers niet vanwege de wetgeving banen creëren voor mensen met een beperking, maar omdat deze kandidaten gemotiveerd zijn en kleur geven aan het bedrijf. Gebleken is dat met minder regelgeving en meer ruimte voor ondernemers en gemeenten veel meer mensen aan de slag kunnen. Gemeenten zouden met ondernemers als partner moeten optrekken en ze niet als klant moeten beschouwen bij het creëren van werk voor mensen die vallen onder de Participatiewet. De publieke en private partners hebben elkaar nodig om te komen tot eenzelfde doel: matchen van gemotiveerde kandidaten met werkplekken. Daarbij is het van belang dat er wordt meegedacht met ondernemers en kandidaten en niet vóór hen wordt gedacht.
Creatief meedenken door gemeenten met de ondernemer moet
het uitgangspunt zijn. Ondernemers hebben behoefte aan
gericht advies over de inzet van de instrumenten uit de
Participatiewet en gerichte informatie over de financiële
mogelijkheden voor hun bedrijf.
Denken in taken in plaats van functies en vacatures geeft een
betere aansluiting op de mogelijkheden en beperkingen van de
kandidaat. Een goede voorbereiding op plaatsing van een kandidaat binnen het bedrijf is van belang, omdat er van collega's soms iets extra's gevraagd wordt. Daarnaast is een goede ondersteuning van zowel de medewerker als de ondernemer een voorwaarde om de plaatsing en het streven naar duurzame arbeid tot een succes te maken. Jobcoaches hebben een spilfunctie hierbij. Door het netwerk van ondernemers te benutten kan duurzame arbeid ontstaan.