Netto CO2 winst van het Carbyon Direct Air Capture proces op industriele schaal

DossierGOCH.KIEM.KGC02.068
StatusLopend
Startdatum1 november 2021
Einddatum31 mei 2022
RegelingKIEM GoChem 2019-2024
Thema's
 • Bètatechniek
 • Maatschappelijk Verdienvermogen - Valideren, doorontwikkelen en toepassen van strategieën
 • Maatschappelijk Verdienvermogen - Versnellen en opschalen in de regio
 • Energie en Klimaat - In 2050 zijn grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal en voor tenminste 80% circulair
 • Sleuteltechnologieën - Geavanceerde Materialen
 • Materialen - Made in Holland
 • Energietransitie
 • Smart industry
 • Chemie
 • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
 • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen
 • Energietransitie en duurzaamheid

De klimaatopwarming is een van de meeste urgente uitdagingen voor onze maatschappij. Om deze opwarming tegen te gaan zijn verschillende technologieën ontwikkeld om CO2 uit lucht te halen. Deze technieken blijken echter erg complex en duur om op grote schaal toe te passen. Het start up bedrijf Carbyon ontwikkelt momenteel een nieuwe technologie om CO2 uit de atmosfeer te halen waarmee de kosten met een factor 10 kunnen worden verlaagd. De vraag is echter wat de netto CO2 winst is van deze nieuwe technologie en of die CO2-winst nog kan worden geoptimaliseerd in de verdere ontwikkeling van deze technologie. De samenwerking tussen Carbyon en de Radboud universiteit heeft dan ook als doel om de netto CO2 winst door direct air capture (DAC) via het nieuwe Carbyon-proces te kwantificeren en te optimaliseren. Tevens zal de CO2-winst worden vergeleken met bestaande DAC-technologieën. Carbyon zal metingen uitvoeren op hun direct air capture proces om het energie- en materiaalverbruik per ton CO2 in kaart te brengen. Verder zal Carbyon een inschatting maken op basis van expert judgement hoe de industriele setting van het DAC-proces eruit zal zien. Deze technologische expertise is van onmisbaar belang om een goede inschatting van alle relevante procesparameters voor het uitvoeren van de milieugerichte keten-analyse. De Radboud universiteit zal met die gegevens een volledige keten-analyse (levenscyclusanalyse) uitvoeren om in te kunnen schatten of de technologie van Carbyon een netto bijdrage kan leveren aan de reductie van het CO2 gehalte in de atmosfeer. In deze ketenanalyse zullen de CO2 emissies als gevolg van het materiaal en energieverbruik worden afgezet tegen de CO2 afvang van de nieuwe DAC technologie. Tenslotte zal op basis van een zwaartepuntanalalyse worden bekeken op welke wijze de CO2 emissies van het materiaal en energieverbruik kunnen worden gereduceerd in de verdere ontwikkeling van deze Carbyon DAC-technologie.

Contactinformatie

Radboud Universiteit

Mark Huijbregts, contactpersoon
Telefoon: 024-365 28 35

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Carbyon B.V.