Omics in de polder

DossierRAAK.PUB09.040
StatusLopend
Startdatum1 januari 2023
Einddatum31 januari 2025
RegelingRAAK-publiek
Thema's
 • Landbouw, water en voedsel
 • Sleuteltechnologieën
 • Agro en Food
 • Bètatechniek
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
 • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar

Omics in de polder Het Nederlandse veenweidelandschap staat onder druk. Het veenweidegebied heeft belangrijke functies op het gebied van landbouw, wonen, recreatie, natuur, infrastructuur en waterberging. De verschillende functies van het gebied, klimaatopgaven, de afname van de biodiversiteit, de bodemdaling en de roep om ruimte voor woningbouw zorgen voor een hoogoplopend maatschappelijk debat. Er wordt gezocht naar een systeemverandering met een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw en de verbinding tussen natuur en landbouw in combinatie met de andere functies.
In het RAAK-publiek project “Omics in de polder” gaan we Omics-technieken ontwikkelen en toepassen voor het monitoren van de biodiversiteitsveranderingen in het veenweidegebied. Het onderwerp dat we daarbij oppakken is het effect van bemesting op het ecosysteem van de bodem en het oppervlaktewater in de sloten. Deze vraagstelling is ingegeven vanuit het feit dat in mest naast nutriënten ook chemische stoffen kunnen worden aangetroffen die een mogelijk effect hebben op de (microbiële) biodiversiteit in bodem en water.
Het onderzoek zal plaatsvinden op twee unieke locaties nabij Leiden waar de verschillende partners binnen dit consortium actief zijn: het Levend Lab en Polderlab Vrouwe Venne.
Het Levend Lab is een onderzoeksfaciliteit van de Universiteit Leiden waarin de natuurlijke omstandigheden van ons Nederlandse polderlandschap perfect nagebootst kunnen worden. Hier zullen met name de effecten worden onderzocht van verschillende bemestingsvormen op het ecosysteem van de poldersloot.
Het Polderlab is een initiatief van burgercoöperatie Land van Ons. Recent is door deze coöperatie 33 hectare veenweidegrond aangekocht om dit, samen met de daar actieve agrariërs, duurzaam te beheren en te experimenteren met nieuwe teelten. Hier zal het onderzoek zich met name richten op het effect van verschillende bemestingsvormen op het ecosysteem van de bodem.
Er wordt in dit project samengewerkt met kennisinstellingen, een burgerinitiatief, een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten, een waterschap en andere stakeholders.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Land van Ons Coöperatie U.A.
 • LIOS B.V.
 • Naturalis Biodiversity Center
 • Samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland
 • Universiteit Leiden

Netwerkleden

 • Gemeente Leiden