PLINT (Preventief Leer- en InnovatieNetwerk Tegen) Ondervoeding

DossierEXZ.EXZ.01.003
StatusLopend
Startdatum1 november 2021
Einddatum31 oktober 2023
RegelingExtramurale zorg
Thema's
 • Agro en Food
 • Gezondheidszorg
 • Sociale Studies
 • Landbouw, Water en Voedsel - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • Gezondheid & Zorg - Mensen met chronische ziekten
 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Life Sciences & Health
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
 • Gezondheid en Welzijn
 • Onderwijs en talentontwikkeling

Ondervoeding is een onderschat probleem dat bij een verslechterende gezondheid zorgt voor minder herstel of soms zelfs geen herstel. Ondervoede ouderen liggen gemiddeld langer in het ziekenhuis, waardoor zorgkosten stijgen. Van de thuiswonende ouderen is 12% ondervoed en van hen die gebruik maken van thuiszorg is dat zelfs 35%. Dat percentage is mogelijk te verlagen wanneer zorgprofessionals in de wijk beter in staat worden gesteld ondervoeding te voorkomen. Een probleem daarbij is dat de “awareness” rondom ondervoeding bij zowel ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals onder de maat blijft. In dit project willen we thuiswonende ouderen met risico op ondervoeding helpen door op verschillende manieren aandacht aan de preventie van ondervoeding te schenken. De zorgprofessionals, ouderen en hun mantelzorgers staan in onze aanpak centraal. Allereerst willen we zorgprofessionals meer handelingsperspectief geven door in gezamenlijkheid op de werkvloer van elkaar te leren. Ten tweede wordt de bewustwording bij de ouderen en mantelzorgers aangewakkerd door diverse innovaties waarbij sociale en technologische benaderingen letterlijk de kers op de taart verzorgen. Uit de praktijkvraag “Hoe kunnen we de handelingsverlegenheid van zorgprofessionals verminderen met betrekking tot preventie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen?” is een centrale onderzoeksvraag met deelvragen gedestilleerd. Deze worden in drie Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) opgepakt in de regio Hoorn, Amstelveen en Rotterdam. In werkpakketten zijn het onderzoek, de food innovaties en de kennisverspreiding verdeeld vanuit het oogpunt van zorg, voeding en communicatie. Het consortium van beroepsopleidingen, zorginstellingen, food-bedrijven en netwerkorganisaties heeft de ambitie om op de werkvloer, d.w.z. bij ouderen thuis het verschil te maken door de zorgprofessionals en mantelzorgers beter toe te rusten met kennis en kunde ter preventie van ondervoeding.

Eindrapportage

Ondervoeding op latere leeftijd is een onderschat probleem dat zorgt voor minder herstel van ziekte.
Ondervoede ouderen liggen langer in het ziekenhuis en dat geeft hogere zorgkosten. Om dit
probleem aan te pakken is het nodig dat zorgprofessionals in de wijk beter in staat worden gesteld
ondervoeding te voorkomen en dat bij de primaire doelgroep ‘thuiswonende ouderen en hun
mantelzorgers’ de bewustwording rondom ondervoeding wordt verhoogd. In het project ‘PLINT
Ondervoeding’ is op verschillende manieren aandacht aan de preventie van ondervoeding
geschonken. Ten eerste werd aan zorgprofessionals meer handelingsperspectief geboden door
samen op de werkvloer van elkaar te leren. Dit gebeurde samen met docenten, studenten en
praktijkopleiders. In drie Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) zijn deelvragen opgepakt in de regio
Hoorn, Amstelveen en Rotterdam. Ten tweede is de bewustwording bij de ouderen en mantelzorgers
aangewakkerd door veel ruchtbaarheid te geven aan innovaties. Hierbij zorgden sociale en
technologische benaderingen soms letterlijk voor de kers op de taart. Nieuwe benaderingen en
concepten resulteerden ook in meer samenwerking tussen foodbedrijven terwijl ook cross-overs
werden gemaakt tussen de food- en zorgprofessionals (in wording) tijdens gezamenlijke
bijeenkomsten.
Vanuit het oogpunt van zorg, voedingsconcepten en communicatie is een aanpak gekozen met
respectievelijk focus op participatief actieonderzoek, de benodigde food- en conceptinnovaties en de
daaruit voortvloeiende kennisverspreiding. Het consortium van beroepsopleidingen, zorginstellingen,
foodbedrijven en netwerkorganisaties had de ambitie om op de werkvloer, d.w.z. bij ouderen thuis,
het verschil te maken door de zorgprofessionals en mantelzorgers beter toe te rusten met kennis en
kunde ter preventie van ondervoeding. Die ambitie is met aansprekende voorbeelden bereikt. Als
tastbaar eindresultaat is het glossy magazine Vitaal & Voedzaam gemaakt welke wordt verspreid
onder de doelgroep (thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers). Het project kan beschouwd
worden als een unieke cross-over van zorg en voedingstechnologie.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • Gemeente Rotterdam
 • Stichting Stuurgroep Wie beter eet wordt Sneller Beter
 • Stichting Voedsel Verbindt