PLINT (Preventief Leer- en InnovatieNetwerk Tegen) Ondervoeding

DossierEXZ.EXZ.01.003
StatusLopend
Startdatum1 november 2021
Einddatum31 oktober 2023
RegelingExtramurale zorg
Thema's
 • Agro en Food
 • Gezondheidszorg
 • Sociale Studies
 • Gezondheid & Zorg - Mensen met chronische ziekten
 • Landbouw, Water en Voedsel - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Life Sciences & Health
 • 7: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
 • 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit
 • 2: Onderwijs en talentontwikkeling

Ondervoeding is een onderschat probleem dat bij een verslechterende gezondheid zorgt voor minder herstel of soms zelfs geen herstel. Ondervoede ouderen liggen gemiddeld langer in het ziekenhuis, waardoor zorgkosten stijgen. Van de thuiswonende ouderen is 12% ondervoed en van hen die gebruik maken van thuiszorg is dat zelfs 35%. Dat percentage is mogelijk te verlagen wanneer zorgprofessionals in de wijk beter in staat worden gesteld ondervoeding te voorkomen. Een probleem daarbij is dat de “awareness” rondom ondervoeding bij zowel ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals onder de maat blijft. In dit project willen we thuiswonende ouderen met risico op ondervoeding helpen door op verschillende manieren aandacht aan de preventie van ondervoeding te schenken. De zorgprofessionals, ouderen en hun mantelzorgers staan in onze aanpak centraal. Allereerst willen we zorgprofessionals meer handelingsperspectief geven door in gezamenlijkheid op de werkvloer van elkaar te leren. Ten tweede wordt de bewustwording bij de ouderen en mantelzorgers aangewakkerd door diverse innovaties waarbij sociale en technologische benaderingen letterlijk de kers op de taart verzorgen. Uit de praktijkvraag “Hoe kunnen we de handelingsverlegenheid van zorgprofessionals verminderen met betrekking tot preventie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen?” is een centrale onderzoeksvraag met deelvragen gedestilleerd. Deze worden in drie Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) opgepakt in de regio Hoorn, Amstelveen en Rotterdam. In werkpakketten zijn het onderzoek, de food innovaties en de kennisverspreiding verdeeld vanuit het oogpunt van zorg, voeding en communicatie. Het consortium van beroepsopleidingen, zorginstellingen, food-bedrijven en netwerkorganisaties heeft de ambitie om op de werkvloer, d.w.z. bij ouderen thuis het verschil te maken door de zorgprofessionals en mantelzorgers beter toe te rusten met kennis en kunde ter preventie van ondervoeding.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden