preciSIAlandbouw

DossierPVG.DZ20.PK.001
StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023
RegelingPVG Thematische calls 2020
Thema's
 • Economie
 • Agro en Food
 • Energie en Klimaat - Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.
 • Landbouw, Water en Voedsel - Kringlooplandbouw
 • Landbouw, Water en Voedsel - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 • Energie en Klimaat - In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Meten en detecteren: altijd, alles en overal
 • Agri & Food
 • 7: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
 • 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
 • 4: Slimme technologie en materialen

Dit projectvoorstel preciSIAlandbouw richt zich op het onderdeel Precisielandbouw van de SIA call Praktijkkennis Voedsel en Groen. Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementconcept dat d.m.v. technologie en kennis zo goed mogelijk stuurt op economische, ecologische en maatschappelijke doelen. Het preciSIAlandbouw-consortium doet een voorstel om praktijkgericht onderzoek te doen binnen een vijftal precisielandbouwthema’s: 1) sensortechnologie, 2) kennis en advies, 3) robotisering, 4) digitalisering en 5) verdienmodellen. Deze thema’s zijn gekozen vanuit een brede vraagarticulatie waarin knelpunten en uitdagingen vanuit de in de calltekst genoemde inspiratieprojecten verwerkt zijn. De thema’s sluiten tevens aan bij innovatievragen van de betrokken private consortiumpartners en speerpunten van de betrokken onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het is een mix van onderwerpen die op korte en middellange termijn nieuwe praktijkkennis levert.
Het consortium bestaat uit vijf hbo’s, één universiteit, drie mbo’s, één brancheorganisatie en negen agrarische en toeleverende bedrijven. Het consortium heeft nauwe banden met Topsector-projecten (o.a. PL4.0) en FieldLabs (o.a. NPPL) op het gebied van precisielandbouw, waardoor een breed netwerk aangehaakt is. De looptijd van het project is twee jaar en de totale begroting is vastgesteld op 725.000 euro. Enkele betrokken agrarische bedrijven zijn gevestigd in experimenteergebieden.
De onderzoeksactiviteiten in het preciSIAlandbouw-project zijn ondergebracht in vijf R&D-werkpakketten. Daarnaast is er één projectmanagementwerkpakket. De R&D-werkpakketten zijn gekoppeld aan de vijf voorgenoemde thema’s. Per R&D-werkpakket staan in hoofdstuk 6 de specifieke doelen, de aanpak, de onderzoeksmethodieken en de op te leveren resultaten. We verwachten met preciSIAlandbouw precisielandbouwtoepassingen en verdienmodellen te ontwikkelen en te valideren waarmee toeleverende bedrijven betere producten kunnen leveren en agrarische bedrijven betere bedrijfseconomische en maatschappelijke resultaten kunnen behalen, waaronder emissiereductie, efficiëntere inzet van hulpmiddelen, meer biodiversiteit en beter voor het klimaat Tevens verwachten we een rekenmodel te ontwikkelen waarmee telers zelf inzicht krijgen hoe hun verdienmodel er uit kan zien. De betrokken onderwijsinstellingen krijgen nieuwe kennis, expertise en lesmateriaal.

Contactinformatie

Aeres Hogeschool

Corné Kocks, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Abemec Gilze
 • Aeres Farms Holding B.V.
 • Agrarisch Opleidingscentrum Terra
 • ALM Regio 15 B.V.
 • AOC Clusius College
 • Coöp. Tot Expl. van Werktuigen Emmen e.o. BA
 • HAS Hogeschool
 • Hogeschool Inholland
 • Maatschap M. en G.J. Oosterhuis
 • Maatschap.Borm ¨Vlaanderenhof¨
 • Mts. Van der Bos-Weidenaar
 • Saxion
 • Van den Borne Projecten B.V.
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Netwerkleden

 • BI-JOVIRA
 • Binn'ndieks
 • Jheronimus Academy of Data Science (JADS)
 • S.P.N.A.
 • Stichting Mineral Valley Twente
 • Wageningen Plant Research