preciSIAlandbouw

DossierPVG.DZ20.PK.001
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2021
Einddatum21 maart 2024
RegelingPVG Thematische calls 2020
Thema's
 • Agro en Food
 • Economie
 • Energie en Klimaat - In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal
 • Energie en Klimaat - Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.
 • Landbouw, Water en Voedsel - Kringlooplandbouw
 • Landbouw, Water en Voedsel - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Meten en detecteren: altijd, alles en overal
 • Agri & Food
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
 • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
 • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

Dit projectvoorstel preciSIAlandbouw richt zich op het onderdeel Precisielandbouw van de SIA call Praktijkkennis Voedsel en Groen. Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementconcept dat d.m.v. technologie en kennis zo goed mogelijk stuurt op economische, ecologische en maatschappelijke doelen. Het preciSIAlandbouw-consortium doet een voorstel om praktijkgericht onderzoek te doen binnen een vijftal precisielandbouwthema’s: 1) sensortechnologie, 2) kennis en advies, 3) robotisering, 4) digitalisering en 5) verdienmodellen. Deze thema’s zijn gekozen vanuit een brede vraagarticulatie waarin knelpunten en uitdagingen vanuit de in de calltekst genoemde inspiratieprojecten verwerkt zijn. De thema’s sluiten tevens aan bij innovatievragen van de betrokken private consortiumpartners en speerpunten van de betrokken onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het is een mix van onderwerpen die op korte en middellange termijn nieuwe praktijkkennis levert.
Het consortium bestaat uit vijf hbo’s, één universiteit, drie mbo’s, één brancheorganisatie en negen agrarische en toeleverende bedrijven. Het consortium heeft nauwe banden met Topsector-projecten (o.a. PL4.0) en FieldLabs (o.a. NPPL) op het gebied van precisielandbouw, waardoor een breed netwerk aangehaakt is. De looptijd van het project is twee jaar en de totale begroting is vastgesteld op 725.000 euro. Enkele betrokken agrarische bedrijven zijn gevestigd in experimenteergebieden.
De onderzoeksactiviteiten in het preciSIAlandbouw-project zijn ondergebracht in vijf R&D-werkpakketten. Daarnaast is er één projectmanagementwerkpakket. De R&D-werkpakketten zijn gekoppeld aan de vijf voorgenoemde thema’s. Per R&D-werkpakket staan in hoofdstuk 6 de specifieke doelen, de aanpak, de onderzoeksmethodieken en de op te leveren resultaten. We verwachten met preciSIAlandbouw precisielandbouwtoepassingen en verdienmodellen te ontwikkelen en te valideren waarmee toeleverende bedrijven betere producten kunnen leveren en agrarische bedrijven betere bedrijfseconomische en maatschappelijke resultaten kunnen behalen, waaronder emissiereductie, efficiëntere inzet van hulpmiddelen, meer biodiversiteit en beter voor het klimaat Tevens verwachten we een rekenmodel te ontwikkelen waarmee telers zelf inzicht krijgen hoe hun verdienmodel er uit kan zien. De betrokken onderwijsinstellingen krijgen nieuwe kennis, expertise en lesmateriaal.

Eindrapportage

Het project PreciSIAlandbouw heeft precisielandbouwtechnieken ontwikkeld en gevalideerd op vijf thema's: 1) sensortechnologie, 2) kennis en advies, 3) robotisering, 4) digitalisering, en 5) verdienmodellen.

1) Drie sensortechnologieën zijn praktisch getest, waaronder het gebruik van drones met warmtecamera's voor het meten van bladtemperatuur om vroegtijdige zoutstress in aardappelplanten te identificeren.
Ook is er een methode ontwikkeld waarbij het microbioom van de bodem bepaald kan worden – specifiek de aanwezige bacteriën, wat iets zegt over ecologische functies in de bodem.
Tot slot is er van een aantal graslandpercelen basisinformatie van diverse bodemparameters opgehaald. Met een andere sensor is de hoogte en dichtheid van gras bepaald. Ook is d.m.v. een NIR-sensor bepaalde gehalten in toegediende meststoffen gemeten. Door het bijeenbrengen en verwerken van data werden na elk maaimoment beslissingen gemaakt over de manier van mestgift.
2) Akkerbouwers en loonwerkers missen kennis voor specifieke werkprocessen, en technische barrières moeten worden overwonnen voor een succesvolle implementatie van precisielandbouw (PL2.0). Training en coaching helpen om de drempels weg te nemen.
3) Een werkend systeem toont de opbouw van een modulaire plantherkenningsmodule op autonome robots, met toepassingen zoals onderscheiding van planten en onkruid, locatiebepaling, en onkruidverwijdering.
4) In het kader van digitalisering ervaren agrariërs een gebrek aan controle over gegenereerde data op hun bedrijven. Het project benadrukt de noodzaak van een bijgewerkte gedragscode voor datagebruik, wat de basis vormt voor data-gedreven precisielandbouw met voordelen voor zowel bedrijven als de maatschappij.
5) Het werkpakket verdienmodellen integreert perspectieven van loonwerkers, adviseurs, en agrariërs om businessmodellen te ontwerpen die door alle drie de belanghebbenden kunnen worden geïmplementeerd.

De opzichzelfstaande rapporten bieden handelingsperspectieven voor de praktijk en onderzoeksgemeenschap. Het ontwikkelde onderwijsmateriaal is te gebruiken in (nieuwe) onderwijsmodules. Het project belicht niet alleen technologische vooruitgang, maar ook de noodzaak van onderwijs, acceptatieoverwegingen, en duurzame verdienmodellen voor een brede en effectieve implementatie van precisielandbouw. (300 woorden)

Contactinformatie

Aeres Hogeschool

Corné Kocks, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Abemec B.V.
 • Aeres Farms Holding B.V.
 • Agrarisch Opleidingscentrum Terra
 • ALM Regio 15 B.V.
 • Coöp. Tot Expl. van Werktuigen Emmen e.o. BA
 • HAS green academy
 • Hogeschool Inholland
 • Maatschap M. en G.J. Oosterhuis
 • Maatschap Van der Bos-Weidenaar
 • Maatschap.Borm ¨Vlaanderenhof¨
 • Saxion
 • Stichting Vonk
 • Van den Borne Projecten B.V.
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Netwerkleden