Professionalisering om een sprong te maken van lokale Actie naar Systeemverandering voor Sport en bewegen. (PASS)

DossierSPR.MOOI.01.001
StatusLopend
Startdatum1 maart 2024
Einddatum29 februari 2028
RegelingSPRONG MOOI
Thema's
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Gezondheid en Welzijn
  • Onderwijs en talentontwikkeling
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

Meer sporten en bewegen is niet alleen een doel op zich, maar ook steeds vaker een middel om de ambities van belendende beleidsdomeinen te realiseren waaronder: welzijn, onderwijs en gezondheid. Deze beleidsdomeinen staan centraal in drie van de wicked problems in het MOOI in Beweging-programma: (1) bewoners in aandachtswijken sporten minder, (2) kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit, en (3) sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg.
Gezien de complexiteit van de wicked problems achten we het noodzakelijk de praktijkgerichte onderzoeksinfrastructuur rondom sport en bewegen te versterken door lokaal, kleinschalig en bottom-up in living labs kennis te ontwikkelen en te implementeren én deze op te schalen naar landelijke beleidsmatige systeemveranderingen. Dit doen we vanuit een samenwerkingsverband van acht hogescholen die verbonden zijn aan het Lectorenplatform Sport & Bewegen.
Vanuit vier samenhangende werkpakketten werken we gedurende acht jaar aan de volgende infrastructurele aspecten: verstevigen van lerende netwerken, implementeren van kennis (methodologie/tools) om overstijgend (discipline/sector/niveau) samen te werken, ontwikkeling van leiderschap, ‘human capital’ en een cultuur rondom systeemtransities, en versterken van een living lab-structuur.
Het doel van de SPRONG-groep “PASS” is de doorgroei en versterking van een multidisciplinaire onderzoeksgroep tot een (inter)nationaal erkende onderzoeksgroep met methodologische expertise in het combineren van actiegerichte en discipline-overstijgende methodieken. We werken hierbij nauw samen met studenten, docenten, onderzoekers, inwoners, professionals, ondernemers, bestuurders en regionale en landelijke beleidsmakers uit de genoemde beleidsdomeinen (cf. quadruple helix). Op deze wijze willen we de maatschappelijke impact van sport en bewegen op onderwijs, welzijn en gezondheid vergroten.

Contactinformatie

Fontys Hogescholen

Steven Vos, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden