PROZINS: Proactief en Professioneel in Zingeving voor Senioren thuis

Status
Beëindigd
Startdatum
5 januari 2020
Einddatum
30 juni 2020
Thema's
Life Sciences & Health

Achtergrond
Welzijnsorganisaties hebben een sterke rol in het welzijn van burgers en de preventie van gezondheidsproblemen. Zingeving is een belangrijke pijler voor gezondheid. Pro-actieve aandacht voor zingeving kan mogelijk gezondheidsproblemen en vroegtijdig gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen voorkomen. Deze aandacht is echter niet structureel ingebed in gezondheids- en welzijnsbeleid voor thuiswonende senioren. In het nieuwe beroepscompetentieprofiel van sociaal werk (2018) staan competenties beschreven die nodig zijn om mensen te ondersteunen bij zingevingsvragen, maar het is niet duidelijk hoe hier binnen de praktijk van sociaal werk handen en voeten aan wordt geven.
Het is de vraag in hoeverre sociaal werkers voldoende zijn toegerust om zingevingsvragen onder thuiswonende senioren te (h)erkennen en passende actie ondernemen.

Doelstelling
We willen bijdragen aan een goed en zinvol leven voor thuiswonende ouderen door te werken vanuit de leefwereld van ouderen en de wijze waarop hun leven meer betekenis kan hebben. Eén van de manieren is om de positie van zingeving voor ouderen in sociaal werk te verhelderen en versterken. In dit project willen we (1) onderzoeken waar sociaal werkers en betrokken vrijwilligers en ouderen handelingsverlegenheid ervaren en waar hun kracht zit als het gaat om het inbrengen van zingeving in de dagelijkse praktijk, en (2) verkennen welke partijen samenwerking willen aangaan op dit thema.

Aanpak
We willen een explorerend onderzoek uitvoeren bij 3 welzijnsorganisaties, met elk een eigen context voor een breed inzicht in huidige werkwijzen en knelpunten daarin. Daartoe doen we:
1. Verdiepende vraagarticulatie om kennis te vergaren over de werkwijze van professionals en vrijwilligers in het sociaal domein ten aanzien van aandacht voor een goed en zinvol leven voor thuiswonende senioren;
2. Lokale netwerkvorming/-versterking initiëren om vraagstukken rondom het thema zingeving in het sociaal domein programmatisch verder te kunnen onderzoeken.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim