Regeneratieve Open Teeltsystemen

DossierPVG.DZ21.04.002
StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024
RegelingPVG Thematische vraagstukken januari 2022
Thema's
 • Plant
 • KIA 2 - Landbouw, Water en Voedsel
 • Bètatechniek
 • Agro en Food
 • Agri & Food
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Agri & Food
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening

De landbouw in Nederland staat voor enorme uitdagingen om voldoende voedsel te produceren zonder de planetaire grenzen te overschrijden. Regeneratieve landbouw (RL) is een productiemethode waarbij natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats van uitgeput. Bij regeneratieve landbouw staat een gezonde bodem centraal in evenwicht met gewas en teeltsysteem met als doel het versterken van ecosysteemdiensten. Een nog maar relatief beperkte groep boeren pioniert in Nederland met regeneratieve landbouwpraktijken. De opschaling van deze praktijken blijft tot op heden beperkt doordat het huidige landbouwsysteem in een ‘locked in’ zit die gericht is op maximale productie, met name omdat een duidelijk verdienmodel ontbreekt.
In dit project gaan de hogescholen Van Hall Larenstein, HAS en Aeres tezamen met een breed consortium van agrariërs, bedrijven, kennisinstellingen en overheden (provincies en waterschap) onderzoeken hoe regeneratieve landbouwpraktijk bijdraagt aan het verbeteren van de bodemkwaliteit, wat de effecten zijn op ecosysteemdiensten en wat sociaal-economische kansen zijn. Hiervoor gaan we in 3 gebieden met 5 leernetwerken aan de slag. Mede op basis van de vraagarticulatie gaat in elk gebied een verdiepingsslag gemaakt worden op de ecosysteemdiensten: waterkwaliteit en -kwantiteit, plantweerbaarheid en gewaskwaliteit, in relatie tot regeneratieve landbouw. Hierbij bouwen we voort op reeds bestaande kennis over groen-blauwe diensten en lopende initiatieven. De hogescholen en partners werken nauw met elkaar samen om verschillende kennisvragen uit de leernetwerken te kunnen beantwoorden. De opgedane kennis in dit project wordt breed gedeeld met de praktijk en toegepast in het onderwijs.

Contactinformatie

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Willem Struijk, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Aeres Hogeschool
 • Agro Graafstra
 • Botma Pleats B.V.
 • Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.
 • Eurostyle Bv
 • HAS green academy
 • Maatschap Van der Bos-Weidenaar
 • Provincie Fryslân
 • Provincie Limburg
 • Provincie Noord-Brabant
 • provincie Noord-Holland, provinciehuis
 • Waterschapsbedrijf Limburg