Regionale liaison Noord-Holland en Metropoolregio Amsterdam GroenvermogenNL

DossierGV.RLLC.01.003
StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum1 september 2023
RegelingRegionale liaisons en Learning Communities GroenvermogenNL 2022
Thema's
  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Bètatechniek
  • Energietransitie en duurzaamheid

Dit plan van aanpak beschrijft de noodzakelijke activiteiten voor de invulling van de regionale liaisonfunctie en voor het opstellen van de Regionale Roadmap voor de regio Noord-Holland/MRA.
De pilotregeling Regionale liaisons en Learning Communities voor GroenvermogenNL geeft invulling aan de eerste fase van werkstroom 2 ‘Realisatie en opschaling Learning Communities en mobiliseren regio’ en werkstroom 3 ‘Nationaal Kennisplatform kennisuitwisseling en opleidingsmogelijkheden’. De invulling van deze werkstromen wordt in samenhang en in regionale samenwerking opgezet.
De Hogeschool van Amsterdam is als een van de grootste kennisinstellingen van Nederland een ankerpartij die bijdraagt aan de economische en sociale ontwikkeling van de regio. De HvA draagt bij aan de transities, innovaties en groei via kennisontwikkeling en kennisvalorisatie en richt zich op de Human Capital-opgaven en kwetsbare doelgroepen via een leven lang ontwikkelen.
Grote ambities en uitdagingen ten aanzien van HCA GroenvermogenNL tekenen zich in de regio Noord-Holland/MRA af van Den Helder, het Noordzee Kanaal Gebied, de Port of Amsterdam tot de Zaanstreek, Schiphol en de metropoolregio Amsterdam. Het liaisonteam van regio Noord-Holland/MRA heeft inmiddels eerste gesprekken gevoerd met het merendeel van de beschreven partijen. De vermelde partijen wensen betrokken te zijn bij het proces om te komen tot een roadmap voor HCA.
De onderwerpen uit de Roadmap hebben een kwantitatief (pijler 1) en een kwalitatief karakter (pijler 2). In de kern bestaat het proces dat leidt tot een gedragen regionale roadmap uit drie hoofdactiviteiten: 1) onderzoek en beschrijving, 2) mobiliseren van de regio en 3) organiseren van commitment.
Het liaisonteam bestaat uit Ronald Kleijn, Simone Maas en Bastiaan Odijk o.a. aangevuld met ondersteuning op het gebied van communicatie en projectassistentie. Het team is samengesteld op basis van de benodigde competenties voor het uitvoeren van de hierboven genoemde drie hoofdactiviteiten.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Ronald Kleijn, contactpersoon