Rivierwerken

DossierRAAK.PUB09.018
StatusLopend
Startdatum1 augustus 2022
Einddatum31 juli 2024
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Landbouw, water en voedsel
  • Bètatechniek
  • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening

Er wordt continu ‘reuzenarbeid’ verricht in het rivierengebied in het teken van hoogwaterbescherming, vaarwegbeheer, natuurontwikkeling en delfstoffenwinning. Bij veel van deze rivierprojecten maakt grondverzet het grootste deel uit. Het is onder andere bepalend voor de kosten, de CO2-footprint en de omgevingshinder van dergelijke projecten, en de ruimtelijke kwaliteit van het rivierlandschap. Slim omgaan met grond is daarom een sleutelfactor van duurzaam rivierbeheer. Het onderwerp heeft daarom een prominente plek in verschillende kennis- en innovatieagenda’s, zoals de KIA Landbouw, Voedsel en Water, de KIA Circulaire Economie, en de KIA van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze articuleren een behoefte aan praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan verduurzaming en kostenreductie van grondverzet, zodat grondverzet in 2030 energieneutraal is, de kosten per m3 tussen 2020 en 2030 aanzienlijk gedaald zijn en dat er in 2030 een gezonde slibeconomie is voor circulair materiaalgebruik. Desondanks moet er nog heel wat water door de Rijn voordat bovenstaande ambities in de praktijk kunnen worden gehaald.
Het doel van dit project is om praktische inzichten en tools voor duurzaam grondmanagement in riviergebieden te ontwikkelen. Een consortium van 22 partijen (publiek, privaat, kennis) zal onder leiding van HAN lectoraat Sustainable River Management praktijkgericht onderzoek doen ter ondersteuning van technisch managers, ontwerpers, risicomanagers, projectmanagers en beheerders van dijken en uiterwaarden. Door middel van o.a. materiaalonderzoek, ontwerpend onderzoek en evaluaties worden praktische handvatten ontwikkeld voor realisatiestrategieën voor grondstoffenwinning volgens het DNA van de rivier, en het bruikbaar maken van sediment en gebiedseigen grond voor toepassing in de dijkenbouw. Bovendien worden verbeterde werkwijzen en tools ontwikkeld voor het op riviertakniveau afstemmen van vraag en aanbod van delfstoffen in natuur- en dijkversterkingsprojecten in het rivierengebied. Hiermee levert het project een concrete bijdrage aan de invulling van het Grondstoffenakkoord en het Rijksprogramma ‘Nederland Circulair in 2050’.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Jeroen Rijke, contactpersoon
Telefoon: 06-15086275

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

  • Hogeschool Rotterdam
  • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer